חוק שעות עבודה ומנוחה - הודעה על מתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש (Novel Coronavirus 2019 - nCov)

לתחילת העמוד הודעה על מתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש (Novel Coronavirus 2019 - nCov)
 • י"פ 8753 (17 במרץ 2020)

   לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

  אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951 (להלן - החוק) כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(8) לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (להלן - ההיתר), כלהלן :

  (1) 

  (א) בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
  (ב) אורך יום עבודה לפי הוראות סעיפים 2, 4 או 5 לחוק, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ-8 פעמים בחודש ובכפוף לאמור בסעיף קטן (א);


  (2) בתקופת תוקפו של היתר זה, לא יחולו סעיפים 1 ו-2 להיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות;


  (3) העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019 - nCov).


  (4) תוקפו של היתר זה חודשיים מיום פרסומו או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם.