חוק שעות עבודה ומנוחה - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות

לתחילת העמוד הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בהיתר זה -
  "כנס של הכנסת" - כנס החורף או כנס הקיץ כהגדרתם בתקנון הכנסת;

  "פגרת הכנסת" - כהגדרתה בתקנון הכנסת ;

  "עובדים" - עובדי הכנסת הנמנים על שתי הדרגות העליונות בסולם הדירוג (הדרג הניהולי הבכיר), הצוות המקצועי בלשכת יושב ראש הכנסת, בלשכת המנהל הכללי של הכנסת ובלשכת מזכיר הכנסת, עובדי ועדות הכנסת, סדרני הכנסת, עובדי מרפאת הכנסת ועורכי הדין בלשכה המשפטית של הכנסת;

  "ההיתר הכללי לכלל המשק" - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

לתחילת העמוד 2. שעות נוספות מותרות ליום
 • (א)בימים שבהם מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, אורך יום עבודה, לפי סעיפים 2 או 5 לחוק, כולל שעות נוספות (להלן - אורך יום העבודה) שבו מותר להעסיק את העובדים לא יעלה על 16 שעות עבודה.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים חריגים, רשאי יושב ראש הכנסת או המנהל הכללי של הכנסת, אם יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת אישור מיוחד ולפיו אורך יום העבודה כולל שעות נוספות ביום שבו מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, לא יעלה על 20 שעות עבודה.

  (ג) בימים שבהם לא מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, אורך יום העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על הקבוע בהיתר הכללי לכלל המשק.

לתחילת העמוד 3. שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה
 • (א) במהלך כנס של הכנסת, מספר השעות הנוספות שבהן מותר להעסיק עובדים בשבוע עבודה לא יעלה על 20 שעות נוספות.

  (ב) בתקופת פגרת הכנסת, יחולו על העובדים הוראות סעיף 2(א) להיתר הכללי לכלל המשק.

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), במקרים חריגים, רשאי יושב ראש הכנסת או המנהל הכללי של הכנסת, אם יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת אישור מיוחד ולפיו מספר השעות הנוספות שבהן מותר להעסיק עובדים במהלך שבוע עבודה שבו מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת לא יעלה על 25 שעות נוספות.

לתחילת העמוד 4. שעות נוספות מותרות בחודש
 • (א) מספר השעות הנוספות בחודש שבהן מותר להעסיק עובדים לא יעלה על מספר השעות הנוספות בחודש כפי שיחושב לפי ההיתר הכללי לכלל המשק.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים חריגים, רשאי יושב ראש הכנסת או המנהל הכללי של הכנסת, אם יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת אישור מיוחד ולפיו ניתן לחרוג ממספר השעות הנוספות בחודש הקבוע בסעיף קטן (א), וזאת בכפוף למגבלה הקבועה בסעיף 3 בדבר מספר השעות הנוספות המרבי בשבוע.

לתחילת העמוד 5. שמירת דינים לעניין סעיף 10(א)(1)
 • אין בהיתר זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 10 (א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה.