חוק שעות עבודה ומנוחה - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

לתחילת העמוד הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות
 • י"פ 7732(19 במרץ 2018).

   

  לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

   

  אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951(להלן החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(8) לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כלהלן (להלן - ההיתר):

  שעות נוספות מותרות ליום

  1. אורך יום עבודה לפי סעיפים 2,4 או 5 לחוק, כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות;

   

  שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה

  2. 

  (א) בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 16 שעות נוספות;

  (ב) עבד עובד בעבודת לילה לפי הוראות סעיפים 22 או 23, אורך שבוע עבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

   

  ביטול היתרים כלליים

  3. אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(1) לחוק ביטלתי את ההיתר הכלללי מיום כ"ב בכסלו התשל"ד (17 בדצמבר 1973) וההיתר הכללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים בשבוע עבודה בן 5 ימים מיום כ"ה באייר התשמ"ט (30 במאי 1989).