חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
לתחילת העמוד

הודעה בדבר סוגי מעבידים החייבים לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה

  • י"פ 4905, (27 ביולי 2000).

    לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

    בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אני קובע כי החובה לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה לפי סעיף 25(א) לחוק האמור תחול על כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.