חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בתקנות אלה, "עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

לתחילת העמוד 2. שיעור הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי
 • השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 1ד לחוק, לא יעלה -

  (1) בעובד זר שאינו עובד סיעוד - על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;

  (2) בעובד סיעוד - על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו.

  ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 125.09 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 136.24שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2.א. עדכון סכום הניכוי המרבי
 • (א) הסכום הנקוב בתקנה 2 ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

  "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

  "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב-1 בינואר 2003 - המדד שפורסם בחודש יולי 2002.

  (ב) השר יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כאמור;

לתחילת העמוד 3. סך כל הניכויים
 • סך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה, יחד עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000 (להלן - תקנות ניכוי בעד מגורים), ולפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן - חוק הגנת השכר), לא יעלה על 25% משכרו החודשי של עובד זר.

לתחילת העמוד 4. תנאי בחוזה עבודה
 • (א) לא תיכלל בחוזה עבודה שעובד זר צד לו, הוראה המאפשרת לנכות לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, סכום העולה על ההפרש שבין 25% משכר העבודה לבין הסכום שנוכה לפי תקנות אלה ולפי תקנות ניכוי בעד מגורים.

  (ב) תנאי כאמור בתקנת משנה (א) שנכלל בחוזה עבודה, בטל לענין ניכויים שעולים על ההפרש האמור.

לתחילת העמוד 5. מסירת מידע
 • מעביד חייב לצרף לחוזה העבודה לפי סעיף 1ג לחוק העתק מפוליסת הביטוח הרפואי שהסדיר לו המעביד לפי סעיף 1ד לחוק, בשפה שהעובד הזר מבין.

לתחילת העמוד תיקונים לתקנות
 • תקנות חדשות (1 בנובמבר 2001) ק"ת 6130.
  תיקון (16 בינואר 2003) ק"ת 6221: תקנה 2 (עדכון סכומים).
  תיקון (21 במרץ 2006) ק"ת 6369
  תיקון (13 בפברואר 2008) ק"ת 6537: תקנה 2 (עדכון סכומים).
  תיקון (11 בפברואר 2010) ק"ת 6867: תקנה 2 (עדכון סכומים).
  תיקון (19 בינואר 2011) ק"ת 6966: תקנה 2 (עדכון סכומים).
  תיקון (21 בינואר 2018) ק"ת 7934: תקנה 2 (עדכון סכומים).
  הודעה (30 בינואר 2019) ק"ת 8160: תקנה 2.