חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון בנק), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון בנק), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "בנק" - תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

  "הפיקדון" - כמשמעותו בסעיף 1יא(א) לחוק.

לתחילת העמוד 2. ניהול הפיקדון
 • הפיקדון לעובדים זרים ינוהל בידי בנק או גוף אחר אשר ייבחר בהליך תחרותי שיתבצע בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן-הגוף).

לתחילת העמוד 3. אופן ניהול הפיקדון
 • (א) הגוף יחזיק את כספי הפיקדון בחשבון בנק נפרד בעבור כל עובד זר.

  (ב) כספי הפיקדון יופקדו בידי הגוף בפיקדון שתנאיו ייקבעו בהליך התחרותי.

לתחילת העמוד 4. פיקוח ובקרה
 • (א) הגוף ינהל מעקב ויפקח על הסכומים שנצברו לטובת כל עובד זר ועל העברת כספי הפיקדון לכל עובד זר בתום שהייתו בישראל כדין.

  (ב) החשב הכללי רשאי לדרוש מהגוף כל דיווח על החזרת כספי הפיקדון וניהולם.