חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "חוק המועצה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

  "מוסד להשכלה גבוהה" - אחד מאלה:

  (א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה;

  (ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה;

  (ג) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה;

  "מנהל" - אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק ולפטר עובדים או להמליץ על כך או על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם;

  "עובד זר מומחה" - עובר זר שהממונה, לפי שיקול דעתו, החליט להתיר את העסקתו לפי סעיף 1יג לחוק, בתפקיד אחד מאלה:

  (1) מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה;

  (2) רופא או אחות המועסקים בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית, או רופא מומחה המועסק בבית חולים, והכל בהמלצת משרד הבריאות;

  (3) מנהל, נציג בכיר או עובד בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי בתאגיד זר או בין-לאומי, בהמלצת מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן-המשרד);

  (4) צלם או כתב שנשלח על ידי גורם תקשורת מחוץ לישראל למילוי תפקיד בעבור אותו גורם בתוך ישראל, בהמלצת לשכת העיתונות הממשלתית;

  (5) יהלומן, בהמלצת המפקח על היהלומים במשרד;

  (6) בן זוג, ילד או בן משפחה נתמך של איש סגל דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, בהתאם למחויבות בין-לאומית של מדינת ישראל, בהמלצת נציג משרד החוץ;

  (7) אמן או ספורטאי הנכנס לישראל לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים לביצוע משימה זמנית;

  (8) סגל בכיר של חברת תעופה זרה או חברת ספנות זרה על פי מחויבות בין-לאומית של מדינת ישראל.

לתחילת העמוד 2. אי תחולת סעיפים זג, 1ה ו-11 לחוק
 • הוראות סעיפים 1ג, 1ה ו-1ו לחוק לא יחולו על מעביד של עובד זר מומחה.

לתחילת העמוד 3. סייג לתחולת סעיף 1ד לחוק
 • הוראות סעיף 1ד לחוק לא יחולו על מעביד של עובד זר מומחה, בתנאי שהעובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001.

לתחילת העמוד 4. פטור מאגרה שנתית תחילה
 • מעסיקו של עובד זר מומחה פטור מאגרה שנתית לפי סעיף 1י לחוק.

לתחילת העמוד 5. תחילה
 • תחילתה של תקנה 4, שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.