חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2018

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2018
לתחילת העמוד 1. זכאות לקבלת חלק מכספי הפיקדון
 • עובד זר שהוא מסתנן ורשות האוכלוסיה וההגירה אישרה לגביו בכתב שהוא אחד מהמנויים מבפסקאות (1) עד (5) להלן ונכנס לישראל לפני יום תחילתן של תקנות אלה, או שמתקיימת לגביו פסקה (6) זכאי לקבל חלק מכספי הפיקדון כאמור בתקנה 2 אף לפני המועד האמור בסעיף 1יא4(א) לחוק, בדרך האמורה בתקנה 3:

  (1) קטין;

  (2) מי שגילו עולה על 60;

  (3) אישה;

  (4) אב לקטין הנמצא בטיפולו הבלעדי בשל מצבה הרפואי של אם בקטין, או בשל כך שהאם נפטרה או שאינה שוהה בישראל, והוא אינו נשוי לאחר ואין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

  (5) מי שממונה ביקורת הגבולות שוכנע לגביו כי בשל גילו או מצב בריאותו, לרבות בריאותו הנפשית, אי-קבלת כספי הפיקדון לפני המועד האמור בסעיף 1יא4(א) לחוק עלולה לגרום נזק לבריאותו כאמור, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

  (6) מי שמשטרת ישראל הודיעה לגביו כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי סעיפים 375א או 277א(א) או (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד 2. שיעור הפיקדון החלקי שהעובד זכאי לקבל לפני המועד
 • החלק מכספי הפיקדון שעובר זר כאמור בתקנה 1 זכאי לקבל לפי התקנה האמורה, הוא חלק השווה ל-70% מחלק העובד כמשמעותו בסעיף 1יא1(4) לחוק (להלן- פיקדון חלקי).

לתחילת העמוד 3. דרך לתשלום הפיקדון החלקי
 • (א) הפיקדון החלקי ישולם לעובד הזר המסתנן בדרך של אי-ניכויו בידי מעסיקו משכר עבודתו.

  (ב) רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מספר העובדים הזרים שלגביהם הופקד בשנה הקודמת הפיקדון בניכוי פיקדון חלקי לפי עילות הזכאות כאמור בתקנה 1. 

 • תחילתן של תקנות אלה ב-1 לחודש שבתום שלושה חודשים מיום פרסומן.