חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "המשרד" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

  "קבלן כוח אדם" - כמשמעותו בסעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "רבעון" - תקופה בת 3 חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי והשנים-עשר של השנה.

לתחילת העמוד 2. מעבר של עובד זר בין מעבידים בעניין הבניין
 • עובד זר שמעבידו קבלן כוח אדם בענף הבנין (להלן - המעביד הקודם), רשאי לעבור לעבוד אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבנין (להלן - המעביד החדש), ובלבד שהתקיימו שני אלה:

  (1) לא חלפו 30 ימים מן היום שבו פסקה עבודתו של העובד הזר אצל המעביד הקודם ועד היום שבו הוגשה הבקשה לרישום אצל המעביד החדש;

  (2) המעביד החדש רשם כדין, ביחידת הסמך לעובדים זרים במשרד, את העובד הזר כעובדו.

   

לתחילת העמוד 3. מועד רישום העובד הזר
 • רישום העובד הזר כאמור בתקנה 2(2) ייעשה במועד הרישום, ואולם אם מצא הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד כי העובד הזר פוטר על ידי המעביד הקודם, או שנתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את מעבר העובד הזר למעביד החדש גם במהלך רבעון, יאשר הממונה בכתב את רישום העובד אצל המעביד החדש, במהלך הרבעון, ובלבד שהרישום ייעשה ב-1 בחודש; בתקנה זו, "מועד הרישום" - ה-1 בחודש הראשון של רבעון שלאחר הרבעון שבו סיים העובד הזר את עבודתו אצל המעביד הקודם.