חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (מסמכים נוספים), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (מסמכים נוספים), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. החזקת מסמכים נוספים
  • (א) במקום העסקתו של עובד זר יחזיק מעביד, נוסף על חוזה העבודה ותרגומו, גם את פוליסת הביטוח הרפואי שהסדיר לו המעביד לפי סעיף 1ד לחוק, את רישום מען מגוריו של העובד הזר וכן את פנקס השכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ופנקס שעות עבודה כאמור בסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, המתייחסים לשלושה חודשי העסקה שוטפים של כל עובד זר שהמעביד מעסיק, והכל במידה שהוראות סעיפי החוק האמורים חלים על המעביד; שני הפנקסים האמורים יכול שיוחזקו בידי המעביד גם באמצעות מדיה מגנטית.

    (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מעביד להחזיק מסמכי עובד זר , כאמור, שלא במקום העסקתו של העובד אלא במקום ניהול עסקיו, ובלבד שהודיע על כך, בכתב, למנהל האגף לאכיפת חוקים סוציאליים במשרד העבודה והרווחה וקיבל אישור בכתב על מסירת ההודעה כאמור.

לתחילת העמוד 2. סייג לתחולה
  • הוראות תקנה 1(א) לענין החזקת פנקס שכר ופנקס שעות עבודה ומנוחה לא יחולו על מעביד שהוא יחיד המעסיק עובד בסיעוד.