חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "דמי היתר" - כמשמעותם בסעיף 1י1(ב) לחוק;

  "היתר" - היתר להעסקת עובד זר בענף הבנין לפי הוראות סעיף 1יג לחוק;

  "קבלן כוח אדם" - קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

לתחילת העמוד 2. פטור מתשלום דמי היתר
 • מעביד כדין של עובד זר בענין הבנין, שאיננו קבלן כוח אדם, פטור מתשלום דמי היתר לגבי עובדים אלה.

לתחילת העמוד 3. תשלום חלקי של דמי היתר
 • (א) סכום דמי ההיתר שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין, בעד העסקת עובד זר, אשר עד מועד שאינו עולה על 30 ימים לתחילת ההעסקה אצלו היה מועסק כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבניין, יהיה סכום דמי ההיתר הקבוע בסעיף 1י1(ב) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שנותרו מיום תחילת ההעסקה אצלו עד מועד פקיעת תוקף ההיתר, ומחולק ב-360.

  (ב) סכום דמי ההיתר שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין בעד העסקת עובד זר שמיום הגיעו לישראל לא הועסק אצל קבלן כוח אדם אחר בענףף הבניין, יהא סכום דמי ההיתר הקבוע בסעיף 1י1(ב) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום כניסת העובד לישראל עד מועד פקיעת תוקף ההיתר, ומחולק ב-360.

  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

  1. קבלן כוח אדם בענף הבנין, שהחל בהעסקה כדין של עובד זר שהגיע מחוץ לישראל, במקום עובד זר אחר שהועסק אצלו כדין, ואשר יצא מישראל ביציאה שאינה זמנית לפני תום תקופת רישיון הישיבה שלו לפי חוק הכניסה לישראל, ולפני תום תקופת ההיתר, לא יהיה חייב בתשלום דמי היתר בעבור העובד הזר החדש, עד למועד פקיעת ההיתר, ובלבד שלא קיבל החזר של דמי ההיתר בעבור העובד הזר היוצא, לפי תקנה 5;

  2. סכום דמי ההיתר שישלם קבלן כוח אדם בענף הבנין, בעד העסקת עובד זר, אשר עד מועד שאינו עולה על 30 ימים לתחילת ההעסקה אצלו היה מועסק כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבנין, יהיה סכום דמי ההיתר הקבוע בסעיף 1י1(ב) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שנותרו מיום תחילת ההעסקה אצלו ועד מועד פקיעת תוקף ההיתר,
לתחילת העמוד 4. החזר חלקי במקרה של מעבר עובדים
 • עובד זר שעבד כדין אצל קבלן כוח אדם בעל היתר בענף הבנין (להלן - קבלן כוח האדם הראשון), ועבר לעבוד כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בעל היתר בענף הבנין (להלן - המעביד החדש), יהיה קבלן כוח האדם הראשון זכאי להחזר חלקי של דמי ההיתר, בשיעור יחסי של הימים שנותרו מהיום שבו החל העובד הזר לעבוד אצל המעביד החדש, עד היום שבו פוקע תוקף ההיתר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  (1) המעביד החדש שילם בשל אותו עובד את כל התשלומים שהוא חייב בהם לפי סעיפים 1י(א1) ו-1י1 לחוק;

  (2) מספר העובדים הזרים אצל קבלן כוח האדם הראשון, שהותר לו להעסיקם, הופחת בהתאם.

לתחילת העמוד 5. החזר חלקי במקרה של יציאה שאינה זמנית מישראל
 • עזב העובד הזר את ישראל באופן שאינו זמני, לפני תום תקופת רישיון הישיבה שלו לפי חוק הכניסה לישראל, ולפני תום תקופת ההיתר, יהיה קבלן כוח האדם בעל ההיתר להעסקת אותו עובד זר בענף הבנין, זכאי להחזר חלקי של דמי ההיתר בשיעור יחסי של הימים שנותרו מהיום שבו עזב העובד הזר עד היום שבו פוקע תוקף ההיתר, ובלבד שמספר העובדים הזרים אצל קבלן כוח אדם, שהותר לו להעסיקם בענף הבנין, הופחת בהתאם; לענין זה, דין עובד זר שנפטר, כדין עובד זר שעזב את ישראל באופן שאינו זמני.

לתחילת העמוד 6. תחולה
 • תקנות אלה יחולו על דמי היתר ששולמו בשל היתר שתחילת תוקפו לאחר יום תחילתן.

לתחילת העמוד 7. תוקף - בוטלה