חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מדור התשלומים" - כהגדרתו בסעיף 1ט לחוק;

  "מעביד" - לרבות נותן שירותי סיעוד כמשמעו בסעיף 232 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח);

  "עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בסיעוד על ידי יחיד, למעט עובד המועסק במתן שירותי סיעוד כהגדרתם בסעיף 223 לחוק הביטוח;

  "קרוב משפחה" - בן זוג או בן משפחה מדרגה ראשונה ובלבד שמלאו לו שמונה עשרה שנים.

לתחילת העמוד 2. אופן הדיווח למדור התשלומים
 • (א) מעביד ימסור למדור התשלומים דין וחשבון על כל עובד זר שהוא מעסיק (להלן - דוח) כמפורט להלן:

  1. עובד בסיעוד - עד 31 בינואר של כל שנה, לגבי השנה שקדמה לה (להלן - הדוח השנתי); הדוח השנתי יכול שיימסר בידי קרוב משפחה של המעביד;

  2. עובד שאינו עובד בסיעוד - עד 30 בכל חודש, לגבי החודש שקדם לו (להלן - דוח חודשי);

  (ב) הדוח ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.

  (ג) לדוח הראשון על כל עובד יצרף המעביד העתק של חוזה העבודה שלו עם העובד; חל שינוי בחוזה העבודה, תצורף הודעה בדבר תוכן השינוי לדוח הבא שלאחר מועד השינוי.

  (ד) הדוח ומצורפיו יימסרו למדור התשלומים במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה.

  מדור התשלומים יאשר למעביד את דבר המסירה; בהיעדר אישור כאמור ייחשב המעביד כמי שלא מילא את חובת הדיווח לפי תקנות אלה, זולת אם הוכיח אחרת.

  (ה) אישור מדור התשלומים לפי תקנת משנה (ד) לא יהווה ראיה לכך כי בתוכן הדוח מתקיימות דרישות סעיף 1ט לחוק.

  (ו) על אף האמור בתקנת משנה (ד), היה המעביד קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, ימסור את הדוח כאמור בתקנה זו באמצעות תקשורת מחשבים, בהתאם להוראות הממונה או עובד המדינה שהוא הסמיך לענין זה, וכל מסמך אחר שאין אפשרות להעבירו באמצעות תקשורת מחשבים, יימסר בתוך שבעה ימי עבודה מהיום שהדוח נמסר בו.

לתחילת העמוד 3. אישור רואה חשבון
 • (א) אחת לשנה, עד 31 במרס בה, ימציא מעביד למדור התשלומים במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה אישור של רואה חשבון, המאמת את הדוחות החודשיים שמסר במשך השנה שקדמה לה לגבי כל עובד זר.

  (ב) אישור רואה חשבון ייערך לפי טופס 2 שבתוספת.

  (ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על מעביד של עובד בסיעוד והוא יאמת את הדוח כקבוע בתקנה 2(א)(1) ובמועד הקבוע בה, בתצהיר לפי טופס 3 שבתוספת; תצהיר כאמור יכול שייתן קרוב משפחה של המעביד.

 • טופס 1
  Taasuka

  טופס 2
  Taasuka 1 (4)


  (תקנה 3(ב))

  אישור רואה חשבון

  דוח על תשלומים לעובדים זרים לתקופה מיום ..../..../.... ועד ליום ..../..../....

  ביקרתי את טופסי הדיווח על תשלומים לעובד/ים זר/ים של .......................... (להלן - המעביד), ובכללם פירוט התשלומים ופירוט הניכויים שנוכו במקור לתקופה שמיום ..../..../.... עד יום ..../..../.... הדוחות הם באחריות המעביד, אחריותי היא לחוות דעה על דוחות אלה בהתבסס על ביקורתי.

  ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. ביקורתי כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע ובסכומים הנקובים בדוחות. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

  לידיעתי, הנתונים הכלולים בדוחות החודשיים שהוגשו בשנה שקדמה, שהעתקיהם מצורפים לאישור זה והמסומנים בחותמת משרדי לשם זיהוי, משקפים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכפי שעולה מספרי המעביד, את סכומי התשלומים והניכויים שנכללו במסגרת הדוחות על תשלומים לעובדים זרים.

  .................
  רואה חשבון

  עיר ............. תאריך ...............

  טופס 3 (תקנה 3(ג))

  תצהיר

  אני הח"מ ................. ת"ז ................ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

  1. הדוח שנמסר על ידי למדור התשלומים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה; לענין העסקתו של.................. (שם העובד) מארץ מוצא ................... מס' דרכון ................ משקף נכונה את התשלומים שביצעתי, בתקופה שמיום .........עד יום .........

  2. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהיר זה אמת.

  .................
  חתימת המצהיר/ה

  אני מאשר בזה, כי ביום ...... הופיע/ה בפני עו"ד ......... במשרדי ברח' .............................. מר/גב' .................... שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז מס'........................ (המוכר לי באופן אישי), ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפני.

  ............... .....................
  מס' רשיון חתימת עורך הדין