חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "הועדה המקומית" - הועדה המקומית לתכנון ולבניה, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה=-1965;

  "מבנה מגורים" או "מבנה" - מבנה המשמש למגורי אדם;

  "עובד" - עובד זר.

לתחילת העמוד 2. מגורים הולמים
 • מבנה מגורים יראו כמגורים הולמים לענין סעיף 1ה לחוק, בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנות אלה.

לתחילת העמוד 3. גישה למבנה
 • (א) למבנה תהיה גישה נאותה.

  (ב) מבנה הנמצא במקום ביצוע העבודה יופרד ממנו בגדר.

   

לתחילת העמוד 4. חדרי המגורים
 • (א) שטח הלינה של כל עובד לא יפחת מן השטח הקבוע בתוספת; בחישוב השטח האמור לא יבואו: חדרי שירותים, חדר מקלחת, מטבח, חדר אוכל, חדר ארונות או ארונות קיר.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא ישוכנו בחדר אחד יותר משישה אנשים; לכל עובד יהיו מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו: מזרן, כרית, סדין, ציפוי לשמיכה ולכרית ושמיכת צמר, לפי הענין.

  (ג) לכל עובד יהיה ארון בגדים או תא נפרד בארון בגדים שנפחו לא יפחת מן הקבוע בתוספת; לארון יהיה מנגנון נעילה.

  (ד) המגורים במבנה יהיו מאווררים ומוסקים, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה. ההסקה תהא באמצעים חשמליים בלבד.

   

 • (א) בכל מבנה יהיה מטבח ששטחו מתאים למספר העובדים המשתמשים בו ושלא יפחת מהשטח הקבוע לענינו בתוספת.

  (ב) במטבח יהיו -

  (1) כיור אחד לפחות לכל שמונה עובדים עם אספקת מים חמים וקרים;

  (2) משטח עבודה וארונות אחסון;

  (3) חיפוי קירות מחרסינה או קרמיקה מעל הכיור;

  (4) מערכת כיריים אחת לפחות לכל שמונה עובדים;

  (5) כלי אוכל במספר ובגודל הנדרש, לפי מספר העובדים המתגוררים במבנה;

  (6) מקרר לאחסון מזון ובו נפח שאינו פחות מן הקבוע בתוספת;

  (7) מכלים בעלי מכסה תקין העשויים מחומר קשיח לאחסון אשפת המטבח.

לתחילת העמוד 6. חדר אוכל
 • (א) במבנה יהיה חדר או מקום אחר שהוקצה לאכילה (להלן - חדר אוכל).

  (ב) בחדר האוכל יוקצה לכל עובד שטח שלא יפחת מן הקבוע בתוספת.

  (ג) שולחנות חדר האוכל יהיו מצופים בחומר הניתן לשטיפה.

  (ד) לכל עובד יהיה מקום ישיבה נפרד.

  (ה) לא ישמש חדר אוכל לשינה ולא ישמש חדר שינה כחדר אוכל.

לתחילת העמוד 7. חדר השירותים
 • (א) חדר השירותים יהיה בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו כשהגישה אליו תהיה נוחה ומהירה.

  (ב) בחדר השירותים יהיו אסלות וכיורים במספר שלא יפחת מאסלה אחת וכיור אחד לכל שמונה עובדים הגרים במבנה.

  (ג) הציוד והקבועות הסניטריות, יהיו תקינים, שלמים ונאותים.

  (ד) השירותים יהיו מאווררים.

לתחילת העמוד 8. מקלחות
 • (א) המקלחות יהיו בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו כשהגישה אליהן נוחה.

  (ב) לכל שמונה עובדים הגרים במבנה תוקצה לפחות מקלחת אחת ובה תהיה אספקת מים חמים וקרים.

  (ג) דודי המים למקלחות יהיו מותאמים לאספקת כמות מים חמים שאינה פחותה מן הקבוע בתוספת, או שיהיה בהם מיתקן חימום חשמלי מהיר לכל מקלחת.

  (ד) המקלחות תהיינה מאווררות ומוסקות, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה. ההסקה תהא באמצעים חשמליים בלבד.

לתחילת העמוד 9. כביסה
 • במבנה יותקנו סידורים נאותים שיאפשרו לעובדים כיבוס כבסיהם וייבושם; במבנה שמתגוררים בו שישה עובדים או יותר תועמד לרשותם מכונת כביסה.

 • למבנה תהיה אספקת מי שתיה מרשת מים עירונית או ממקור אחר באיכות מי שתיה כנדרש על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974.

 • המבנה יהיה מחובר למערכת ביוב ציבורית אלא אם כן נתקבל אישור ממהנדס הועדה המקומית כי השפכים והדלוחים באתר מסולקים למערכת שפכים פרטית שהותקנה לפי הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

לתחילת העמוד 12. מניעת מפגעים
 • (א) מעביד ינקוט כל פעולה הדרושה למניעה סדירה של מפגעי תברואה במבנה ובסביבתו, לרבות מניעת מפגעי חרקים, מכרסמים ומזיקים אחרים.

  (ב) מעביד יבטיח באופן סדיר את תקינותה של הצנרת והאינסטלציה במבנה וידאג למניעת דליפות ונזילות.

  (ג) מעביד ינקוט אמצעים מתאימים להבטחת תחזוקת המבנה וסביבתו, וכן לתקינות התכולה הנדרשת על פי תקנות אלה.

  (ד) מעביד ידאג כי יהיו במבנה סידורים נאותים לאיסוף ולסילוק אשפה.

  (ה) המעביד יבטיח קיומם של אמצעים וסידורים נאותים למניעה ולכיבוי שריפות.

לתחילת העמוד 13. חשמל ותאורה
 • (א) בכל חדר במבנה, לרבות בשירותים ובמקלחת, תותקן תאורה חשמלית מספקת.

  (ב) בכל חדר במבנה, לרבות במקלחת, יהיה שקע חשמלי אחד לפחות; במטבח יהיו שלושה שקעים לפחות; שקעי החשמל יהיו מוגנים מפני התחשמלות.

  (ג) סביבת המבנה תהיה מוארת בלילה.

לתחילת העמוד 14. תמצית מידע בכתב
 • במקום בולט לעין במבנה יוצג מידע כתוב בשפה המובנת לעובדים המתגוררים בו וכן בשפה העברית, לענין הוראות הדרכה ושימוש במבנה ובמיתקנים שבו לרבות הוראות בדבר בטיחות וכללי זהירות.

לתחילת העמוד 15. שמירת דינים
 • תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו.

 • (תקנות 4(א) ו(ג), 5(א) ו-(ב)(6), 6(א) ו-8(ג))

  שטח מקום לינה - 4 מטרים רבועים

  נפח תא בארון בגדים - 0.5 מטרים מעוקבים

  שטח למטבח - 4 מטרים רבועים

  נפח יחידת קירור - 80 ליטרים לכל עובד המתגורר במבנה

  שטח חדר אוכל - 1.5 מטר רבוע לכל עובד המתגורר במבנה

  כמות חים חמים - 30 ליטרים לכל עובד המתגורר במבנה