חוק עובדים זרים - תקנות עובדים זרים, (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ד-2004

לתחילת העמוד תקנות עובדים זרים, (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ד-2004
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אשרה" - אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה בישראל שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל;

  "היתר" - היתר להעסקת עובד זר שניתן לפי הוראות סעיף 1יג בחוק;

  "מוסד סיעודי" - מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, שהוא בית חולים שבתעודת הרישום שלו רשום שהוא רשאי להפעיל מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש;

  "סכום האגרה השנתית" - לפי סעיף 1י(א1) לחוק או לפי תקנה 2, לפי הענין;

  "עובד זר יומי" - אזרח מדינה הגובלת בישראל, שהוא עובד זר המועסק כדין בישראל והיוצא, דרך כלל, את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום יום העבודה.

  "קבלן כוח אדם בענף הבנין" - קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, בענף הבנין;

לתחילת העמוד 2. סכומי אגרה מופחתים
 • (א) יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי ישלם אגרת בקשה בסכום של 310 שקלים חדשים ובלבד שנבדק לפי סעיף 224(ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, אם חייבו הממונה בבדיקה כאמור לצורך קביעת מידת תלותו בעזרת הזולת.

  {מ- 18/03/21 עד 31/12/25}
  (א1) המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם אגרת בקשה בסכום של 310 שקלים חדשים.

  (ב) יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי פטור מתשלום אגרה שנתית.

  (ב1) המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם אגרה שנתית בסכום של 7,240 שקלים חדשים.
  {מ-18/03/21 עד 18/03/22}
  (ב1) המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי פטור מאגרה שנתית.

  (ג) סכומי האגרות המופחתות שבתקנה זו יתעדכנו במועד עדכון שאר סכומי האגרה לפי החוק.

לתחילת העמוד 3. פטור מאגרות
 • (א) מעבידו של עובד זר יומי פטור מתשלום אגרת בקשה ואגרה שנתית.

  (ב) קבלן כוח אדם בענף הבנין, שהחל בהעסקה כדין של עובד זר שהגיע מחוץ לישראל, במקום עובד זר אחר שהועסק אצלו כדין, ואשר יצא מישראל ביציאה שאינה זמנית לפני פקיעת מועד האשרה שלו, לא יהיה חייב בתשלום אגרה שנתית עד למועד שהיה נקוב באשרה, ובלבד שלא הוחזרה לו האגרה השנתית ששילם בעבור העובד הזר היוצא לפי תקנה 5.

  (ג) סכום האגרה השנתית שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין בעד העסקת עובד זר שהגיע מחוץ לישראל יהא סכום האגרה השנתית הקבוע בסעיף 1י(א1) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום כניסת העובד לישראל עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360.

לתחילת העמוד 4. תשלום חלקי של אגרה שנתית
 • (א) ניתנה לעובד זר אשרה לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה סכום האגרה השנתית לגבי מי שמבקש להעסיקו, סכום האגרה השנתית כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה ועד יום פקיעתה, ומחולק ב-200.

  (ב) סכום האגרה השנתית שישלם קבלן כוח אדם בענף הבנין, בעד העסקת עובד זר, אשר עד מועד שאינו עולה על 30 ימים לתחילת ההעסקה אצלו היה מועסק כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבנין, יהיה סכום האגרה השנתית הקבוע בסעיף 1י(א1) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים מיום תחילת ההעסקה אצלו עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360.

  (ג) סכום האגרה השנתית שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין בעד העסקת עובד זר שהגיע מחוץ לישראל יהא סכום האגרה השנתית הקבוע בסעיף 1י(א1) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום כניסת העובד לישראל עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360.

לתחילת העמוד 5. עובד זר שיצא את ישראל
 • (א) מעביד של עובר זר שיצא את ישראל זכאי להחזר של סכומי אגרה שנתית ששילם בעד התקופה שלאחר יציאת העובד הזר את ישראל, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, אם התקיימו כל אלה:

  1. הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים;

  2. העובד הזר שבגינו שילם המעביד את האגרה השנתית (להלן - העובד הזר היוצא) יצא מישראל בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה;

  3. העובד הזר היוצא לא שב לישראל עד יום פקיעתה של האשרה.


  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם בענף הבנין שעובד זר שהועסק אצלו יצא מישראל יציאה שאיננה זמנית לפני פקיעת מועד האשרה שלו, יהיה זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בסכום השווה לסכום האגרה השנתית כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום יציאת העובד מישראל עד מועד פקיעת האשרה ומחולק ב-360.

לתחילת העמוד 6. עובד זר שעבר ממעביד למעביד
 • (א) מעביד שעובדו הזר הפסיק לעבוד אצלו והחל לעבוד כדין אצל מעביד אחר זכאי להחזר של סכומי אגרה שנתית ששילם בעד התקופה שלאחר מעברו של העובד הזר לעבודה אצל המעביד האחר, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, אם התקיימו כל אלה:

  1. הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים;

  2. העובד הזר עבר לעבוד אצל המעביד האחר, בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה;

  3. המעביד האחר שילם אגרה שנתית כדין בעד תקופת עבודתו של העובד הזר אצלו.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם בענף הבנין, שעובדו הזר הפסיק לעבוד אצלו והחל לעבוד כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבנין (להלן - המעביד החדש), והמעביד החדש שילם אגרה שנתית כדין בעד תקופת עבודתו של העובד הזר אצלו, יהיה זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית, בסכום השווה להפרש שבין האגרה שנתית ששילם, לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד יום הפסקת העבודה, ומחולק במספר הימים בתקופה שבעדה ניתנה האשרה.

לתחילת העמוד 7. עובד זר שנפטר
 • (א) נפטר עובד זר, יהיה מעבידו זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בעד התקופה שלאחר פטירתו של העובד הזר, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, התקיימו כל אלה:

  1. הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים;

  2. העובד הזר שבשלו שילם המעביד את האגרה נפטר בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היה מעבידו של העובד הזר שנפטר קבלן כוח אדם בענף הבנין, יהיה המעביד זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בסכום השווה להפרש שבין האגרה השנתית ששילם, לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד יום הפטירה, ומחולק במספר הימים בתקופה שבעדה ניתנה האשרה, אף אם לא התקיים האמור בפסקאות (1) ו-(2) לתקנה משנה (א).

לתחילת העמוד 8. ההחזר לפי תקנות 5 עד 7
 • ההחזר של סכומי אגרה שנתית לפי הוראות תקנות 5(א), 6(א), ו-7(א) יהיה ההפרש שבין סכום האגרה השנתית לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד היום שבו התקיימו לראשונה כל התנאים המנויים בתקנה 5(א), 6(א) או 7(א), לפי הענין, ומחולק ב-200.

לתחילת העמוד 9. תשלום האגרות
 • (א) אגרת בקשה תשולם לאוצר המדינה ותיגבה באמצעות הממונה.

  (ב) אגרה שנתית תשולם לאוצר המדינה ותיגבה באמצעות משרד הפנים או הממונה בנסיבות העניין.

לתחילת העמוד 10. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 1, 3 ו-9, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).

לתחילת העמוד 11. הוראת מעבר
 • בתקופה שעד יום ז' בטבת התשס"ד ( 1 בינואר 2004), יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יהיה פטור מאגרת בקשה, ויחיד שניתן לו היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לעובד זר בהסתמך על ההיתר.

לתחילת העמוד תיקונים לתקנול
 • תקנות חדשות (19 בינואר 2004) ק"ת 6286
  תיקון (28 באפריל 2004) ק"ת 6309
  תיקון (27 באפריל 2006) ק"ת 6477
  תיקון (13 בפברואר 2007)ק"ת 6647
  תיקון (9 בספטמבר 2008) ק"ת 6708
  תיקון (6 באוקטובר 2008) ק"ת 6716
  הודעה (25 ליוני 2009) ק"ת 6786: תקנה 2
  הודעה (25 במרץ 2010) ק"ת 6786: תקנה 2
  הודעה (4 באפריל 2011) ק"ת 6993: תקנה 2
  הודעה (29 במרץ 2012) ק"ת 7104: תקנה 2
  הודעה (11 ביולי 2013) ק"ת 7369: תקנה 2
  הודעה (14 במאי 2014) ק"ת 7377: תקנה 2
  הודעה (3 באפריל 2016) ק"ת 7640: תקנה 2
  הודעה (23 במאי 2017) ק"ת 7815: תקנה 2
  הודעה (16 באפריל 2018) ק"ת 7987: תקנה 2
  הודעה (14 במרץ 2019) ק"ת 8190: תקנה 2
  תיקון (18 במרץ 2021) ק"ת 9281: תקנות 1 ו-2.