חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

לתחילת העמוד פרק ו': הוראות שונות
לתחילת העמוד 6א. ניידות עובדים זרים
 • (א) שר הפנים, לאחר התייעצות עם השר ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות, תנאים וסייגים בדבר מעבר של עובד זר בין מעסיקים, לרבות בדבר התחשבנות בין מעבידים בשל אגרה ששולמה לפי סעיף 1י.

  (ב) השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי לקבוע הוראות, תנאים וסייגים בדבר התחשבנות בשל סכומים שהופקדו בקרן או בחשבון הבנק לפי הוראות פרק ד', במקרה של מעבר של עובד זר בין מעבידים כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) לעניין התחשבנות בין מעבידים בשל אגרה ששולמה לפי סעיף 1י, ותקנות לפי סעיף קטן (ב), טעונות את הסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד 6ב. חובת התייעצות
 • תקנות לפי סעיפים 1ג, 1ד, 1ה, 1ו, 1ח, 1ט ו-6א יותקנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל, ואם ארגוני מעבידים שהם לדעת השכר יציגים ונוגעים בדבר.

לתחילת העמוד 6ג. סייג
 • (א) סעיפים 1ב עד 1יא9 וסעיפים 6א ו-6ב לא יחולו לגבי עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו.

  (ב) השר, בהסכמת שר הפנים ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות בדבר אי- תחולת סעיפים 1ג, 1ד, 1ה, 1ו, 1ז1, 1ח, 1יא(א), ואי-תחולת סעיף 6ב לעניין אותם סעיפים, כולם או חלקם, של עובד זר המועסק בעבודה, במקצוע או בענף שקבע, דרך כלל או לסוגים, למקרה מסוים, בתנאים שקבע או שהורה, לפי העניין; הוראות כאמור לעניין אי-תחולת סעיף 1יא(א), ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

  (ג) שר הפנים, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות בדבר אי-תחולת סעיפים 1ב, 1ז2, 1ט, 1י1, 1יא(ב) עד (ז) ו-1יא2 עד 1יא9, ואי-תחולת סעיף 6ב לעניין אותם סעיפים, כולם או חלקם, על עובד זר המועסק בעבודה, במקצוע או בענף שקבע, דרך כלל או לסוגים, למקרה מסוים, בתנאים שקבע או שהורה, לפי העניין; הוראות כאמור לעניין אי-תחולת סעיפים 1י, 1י1, 1יא(ב) עד (ז)  ו-1יא2 עד 1יא9, ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד 6ד. דין המדינה
 • לעניין חוק זה, דין המדינה כמעסיק או כמעסיק בפועל כדין כל מעסיק או מעסיק בפועל אחר.

לתחילת העמוד 6ה. דוחות שנתיים
 • (א) הממונה יגיש לשר הפנים בסוף כל שנה, דוח שנתי על פעילותו; הדוח יפורסם בדרך שיורה שר הפנים ויוגש בצירוף הערות שר הפנים לוועדת הפנים שתהא רשאית לדרוש הבהרות והשלמות; הממונה יכלול בדוח כאמור דיווח נפרד על יישום הוראות לפי פרק ד'2.

  (ב) הממונה על זכויות עובדים זרים יגיש לשר, בסוף כל שנה דוח שנתי על פעילותו; הדוח יפורסם בדרך שיורה השר ויוגש בצירוף הערות השר לוועדה, שתהא רשאית לדרוש הבהרות והשלמות.

  (ג) דוחות לפי סעיף זה יפורסמו ויוגשו לוועדת הפנים או לוועדה, לפי העניין, לא יאוחר מ-1 באפריל בשנה שלאחר שנת הדיווח.

לתחילת העמוד 7. תיקון חוק בית הדין לעבודה
 • בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא: "חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991".

לתחילת העמוד 8. ביצוע
 • (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, למעט העניינים המנויים בסעיף קטן (ב). לביצועו.

  (ב) שר הפנים ממונה על ביצוע סעיפים 1ב, 1ז2, 1ט, 1י, 1י1, 1יא(ב) עד (ז), 3א, 6א, ופרקים ד'1 ו-ד'2.

לתחילת העמוד 8א. שינוי התוספת השנייה
 • שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר ובאישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 1ב)

  שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס.

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (סעיפים 1יא4(א)(2)(ב) ו-8א)

   

  שיעור הניכוי בשל שיהוי בעזיבה
  טור א' טור ב'
  תקופת השיהוי שיעור הניכוי
  מעל חודש עד חודשיים  25%
  מעל חודשיים עד שלושה חודשים 35%
  מעל שלושה חודשים עד ארבעה חודשים 50%
  מעל ארבעה חודשים עד חמישה חודשים 65%
  מעל חמישה חודשים עד שישה חודשים 80%
לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום י"ז באייר התשנ"א (1 במאי 1991).