חוק עובדים זרים - פרק ו': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ו': הוראות שונות
לתחילת העמוד 6א. ניידות עובדים זרים
 • (א) שר הפנים, לאחר התייעצות עם השר ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות, תנאים וסייגים בדבר מעבר של עובד זר בין מעסיקים, לרבות בדבר התחשבנות בין מעבידים בשל אגרה ששולמה לפי סעיף 1י.

  (ב) השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי לקבוע הוראות, תנאים וסייגים בדבר התחשבנות בשל סכומים שהופקדו בקרן או בחשבון הבנק לפי הוראות פרק ד', במקרה של מעבר של עובד זר בין מעבידים כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) לעניין התחשבנות בין מעבידים בשל אגרה ששולמה לפי סעיף 1י, ותקנות לפי סעיף קטן (ב), טעונות את הסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד 6ב. חובת התייעצות
 • תקנות לפי סעיפים 1ג, 1ד, 1ה, 1ו, 1ח, 1ט ו-6א יותקנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל, ואם ארגוני מעבידים שהם לדעת השכר יציגים ונוגעים בדבר.

לתחילת העמוד 6ג. סייג
 • (א) סעיפים 1ב עד 1יא9 וסעיפים 6א ו-6ב לא יחולו לגבי עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו.

  (ב) השר, בהסכמת שר הפנים ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות בדבר אי- תחולת סעיפים 1ג, 1ד, 1ה, 1ו, 1ז1, 1ח, 1יא(א), ואי-תחולת סעיף 6ב לעניין אותם סעיפים, כולם או חלקם, של עובד זר המועסק בעבודה, במקצוע או בענף שקבע, דרך כלל או לסוגים, למקרה מסוים, בתנאים שקבע או שהורה, לפי העניין; הוראות כאמור לעניין אי-תחולת סעיף 1יא(א), ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

  (ג) שר הפנים, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות בדבר אי-תחולת סעיפים 1ב, 1ז2, 1ט, 1י1, 1יא(ב) עד (ז) ו-1יא2 עד 1יא9, ואי-תחולת סעיף 6ב לעניין אותם סעיפים, כולם או חלקם, על עובד זר המועסק בעבודה, במקצוע או בענף שקבע, דרך כלל או לסוגים, למקרה מסוים, בתנאים שקבע או שהורה, לפי העניין; הוראות כאמור לעניין אי-תחולת סעיפים 1י, 1י1, 1יא(ב) עד (ז)  ו-1יא2 עד 1יא9, ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד 6ג1. ביטוח רפואי ומגורים הולמים בתקופת חירום
 •  {מ-6/8/2020 ל-5/2/2021}

  על אף הוראות סעיף 6ג, סעיפים 1ד ו-1ה יחולו לגבי עובד זר כאמור בסעיף 6ג(א), השוהה בישראל כדין בהיתר שהייה למטרת עבודה עם לינה כמשמעותו בסעיף 1ה(ה).

   

לתחילת העמוד 6ד. דין המדינה
 • לעניין חוק זה, דין המדינה כמעסיק או כמעסיק בפועל כדין כל מעסיק או מעסיק בפועל אחר.

לתחילת העמוד 6ה. דוחות שנתיים
 • (א) הממונה יגיש לשר הפנים בסוף כל שנה, דוח שנתי על פעילותו; הדוח יפורסם בדרך שיורה שר הפנים ויוגש בצירוף הערות שר הפנים לוועדת הפנים שתהא רשאית לדרוש הבהרות והשלמות; הממונה יכלול בדוח כאמור דיווח נפרד על יישום הוראות לפי פרק ד'2.

  (ב) הממונה על זכויות עובדים זרים יגיש לשר, בסוף כל שנה דוח שנתי על פעילותו; הדוח יפורסם בדרך שיורה השר ויוגש בצירוף הערות השר לוועדה, שתהא רשאית לדרוש הבהרות והשלמות.

  (ג) דוחות לפי סעיף זה יפורסמו ויוגשו לוועדת הפנים או לוועדה, לפי העניין, לא יאוחר מ-1 באפריל בשנה שלאחר שנת הדיווח.

לתחילת העמוד 7. תיקון חוק בית הדין לעבודה
 • בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא: "חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991".

לתחילת העמוד 8. ביצוע
 • (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, למעט העניינים המנויים בסעיף קטן (ב). לביצועו.

  (ב) שר הפנים ממונה על ביצוע סעיפים 1ב, 1ז2, 1ט, 1י, 1י1, 1יא(ב) עד (ז), 3א, 6א, ופרקים ד'1 ו-ד'2.

לתחילת העמוד 8א. שינוי התוספת השנייה
 • שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר ובאישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 1ב)

  שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה 1א'
 • (סעיף 1ד(ה))

  הסכם חופשת עבודה

   

   

  (1) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו-זילנד;

  (2) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

  (3) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה;

  (4) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה;

  (5) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצ'כית;

  (6) הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של אוסטריה.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה 1ב'
 • תוספת ראשונה 1ב'

  (סעיף 1יא(ד1)(2)(ב))

  שיעור הניכוי על פי תקופת השיהוי

   

   

   

   

                                       טור א'                                                       טור ב'

                                  תקופת השיהוי                                                שיעור השיהוי 

  ______________________________________________________________

  מעל חודש עד חודשיים                                                                             5%

  מעל חודשיים עד שלושה חודשים                                                                  20%

  מעל שלושה חודשים עד ארבעה חודשים                                                         25%

  מעל ארבעה חודשים עד חמישה חודשים                                                         30%

  מעל חמישה חודשים עד שישה חודשים                                                          35%

  מעל שישה חודשים עד שבעה חודשים                                                           40%

  מעל שבעה חודשים עד שמונה חודשים                                                          50%

  מעל שמונה חודשים עד תשעה חודשים                                                          60%

  מעל תשעה חודשים עד עשרה חודשים                                                          70%

  מעל עשרה חודשים עד אחד עשר חודשים                                                      80%

  מעל אחד עשר חודשים עד שנים עשר חודשים                                                 90%

   

לתחילת העמוד תוספת ראשונה1
 •  {מ-6/8/2020 ל-5/2/2021}

  תוספת ראשונה 1
  (סעיף 1ה(ה))

  מגורים הולמים יכללו לפחות את כל אלה, במבנים מקורים, ראויים למגורים, שמותקנים בהם חלונות ודלתות, שיש אליהם גישה נוחה ובטוחה ושנועדו לשמש למגורי אדם, אולם מעסיק שמספק לעובדים אוכל מוכן אינו חייב בהעמדת מטבח:
  1 . חדרי שינה -

  (א) המרחב האישי של כל עובד לא יפחת מ־ 4 מטרים רבועים ולא ישוכנו בחדר אחד יותר משישה אנשים; בחישוב השטח האמור לא יובאו בחשבון חדר שירותים, מקלחת, מטבח, פינת אוכל וארון;

  (ב) לכל עובד יהיו מיטה נפרדת וכלי שיכללו: מזרן, כרית, סדין, ציפוי לשמיכה ולכרית ושמיכה דקה או שמיכת צמר, לפי תנאי מזג האוויר;

  (ג) המגורים יהיו מאווררים ומוסקים, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה; 
  ההסקה תהיה באמצעים חשמליים בלבד;

  (ד) מבנה הנמצא במקום ביצוע העבודה יופרד ממקום ביצוע העבודה באופן שיגן מפני סיכונים פיזיים ואחרים, לרבות נפילת חפצים מגובה, בורות, רעש חריג או חומרים מסוכנים;

  2. במטבח יהיו -

  (א) כיור אחד לפחות לכל תשעה עובדים, עם אספקת מים חמים וקרים;

  (ב) מערכת כיריים אחת לפחות לכל תשעה עובדים;

  (ג) כלי אוכל במספר ובגודל הנדרש, לפי מספר העובדים המתגוררים במבנה;

  (ד) מקרר חשמלי לאחסון מזון;

  (ה) מכלים בעלי מכסה תקין העשויים מחומר קשיח לאחסון אשפת המטבח;

  (ו) שולחן או משטח עבודה אחר;

  3. פינת אוכל -

  (א) במבנה יהיה חדר או מקום אחר שהוקצה לאכילה ובו שולחן וכיסאות;

  (ב) לכל עובד יהיה מקום ישיבה נפרד בפינת האוכל;

  (ג) לא תשמש פינת אוכל לשינה ולא ישמש חדר שינה לפינת אוכל;

  4. חדר השירותים -

  (א) חדר השירותים יהיה בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו והגישה אליו תהיה נוחה, בטוחה ומהירה;

  (ב) בחדר השירותים יהיו אסלות וכיורים עם אספקת מים במספר שלא יפחת מאסלה אחת וכיור אחד לכל תשעה עובדים הגרים במבנה;

  (ג) הציוד והקבועות הסניטריות יהיו תקינים, שלמים ונאותים;

  (ד) השירותים יהיו מאווררים;

  5. מקלחות -

  (א) המקלחות יהיו בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו והגישה אליהן תהיה נוחה ובטוחה;

  (ב) לכל תשעה עובדים הגרים במבנה תוקצה מקלחת אחת לפחות ובה תהיה אספקת מים חמים וקרים;

  (ג) דודי המים למקלחות יהיו מותאמים לאספקת כמות מים חמים לתשעה עובדים לפחות, או שיהיה בהם מיתקן חימום חשמלי מהיר לכל מקלחת;

  (ד) המקלחות יהיו מאווררות ומוסקות, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה; ההסקה תהיה באמצעים חשמליים בלבד;

  6. כביסה -
  במקום שמתגוררים בו תשעה עובדים או יותר, יעמיד המעסיק לרשות העובדים מכונת כביסה וסידורים לייבוש הכביסה; במקום שמתגוררים בו פחות מתשעה עובדים, רשאי המעסיק להעמיד לרשות העובדים שירותי כביסה חיצוניים, על חשבונו, בתדירות שלא תפחת מפעם אחת לשבוע, במקום מכונת כביסה וסידורים לייבוש הכביסה;

  7 . מים -
  אספקת מי השתייה תהיה מרשת מים עירונית או ממקור אחר באיכות מי שתייה כנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג-2013;


  8. ביוב -
  המבנים יהיו מחוברים למערכת ביוב ציבורית אלא אם כן התקבל אישור
  ממהנדס הוועדה המקומית כי השפכים והדלוחים במבנה מסולקים
  למערכת שפכים פרטית שהותקנה לפי ההוראות למיתקני תברואה (הל"ת),
  התש"ל -1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה 8
  להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970; 

  9. מניעת מפגע -

  (א) מעסיק ינקוט כל פעולה הדרושה למניעה סדירה של מפגעי תברואה במבנה ובסביבתו, לרבות מניעת מפגעי חרקים, מכרסמים ומזיקים אחרים;

  (ב) מעסיק יבטיח באופן סדיר את תקינותה של הצנרת והאינסטלציה במבנה וידאג למניעת דליפות ונזילות;

  (ג) מעסיק ידאג כי יהיה במבנה סידור נאות לאיסוף ולסילוק אשפה;

  (ד) מעסיק יבטיח קיומם של אמצעים וסידורים נאותים למניעה ולכיבוי של שריפות;

  10. חשמל ותאורה -

  (א) בכל חדר במבנה, לרבות בשירותים ובמקלחת, תותקן תאורה חשמלית מספקת;

  (ב) בכל חדר במבנה, לרבות במקלחת, יהיה שקע חשמלי אחד לפחות;
  במטבח יהיו שלושה שקעים לפחות; שקעי החשמל יהיו מוגנים מפני התחשמלות;

  (ג) סביבת המבנה תהיה מוארת בלילה.

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (סעיפים 1יא4(א)(2)(ב) ו-8א)

   

  שיעור הניכוי בשל שיהוי בעזיבה
  טור א' טור ב'
  תקופת השיהוי שיעור הניכוי
  מעל חודש עד חודשיים  25%
  מעל חודשיים עד שלושה חודשים 35%
  מעל שלושה חודשים עד ארבעה חודשים 50%
  מעל ארבעה חודשים עד חמישה חודשים 65%
  מעל חמישה חודשים עד שישה חודשים 80%
לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום י"ז באייר התשנ"א (1 במאי 1991).