חוק עובדים זרים - פרק א': הגדרות

לתחילת העמוד פרק א': הגדרות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "עובד זר" - עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה;

  "קבלן כוח אדם" ו"מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "מתווך כח אדם" - לשכה פרטית כהגדרתה בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן - חוק שירות התעסוקה);

  "מעסיק" - לרבות קבלן כח אדם;

  "חוק הכניסה לישראל" - חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

  "הממונה" - עובד משרד הפנים ששר הפנים מינה כאחראי על מתן היתרים לפי סעיף 1יג;

  "הממונה על זכויות עובדים זרים" - עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שמונה לפי סעיף 1כב;

  "הועדה" - ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת;

  "ועדת הפנים" - ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

  "השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה.