בידוד בית

עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד בית או היות ילדו בבידוד בית, יהיה זכאי לדמי בידוד בית בגין ימי העבודה שבהם נעדר

 

הילה להט- מרדן

להלן הכללים החלים, על עובד שנעדר מחמת בידוד בית שלו או של ילדו,

כזכור, משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת, לכל אדם השוהה בבידוד, כך שיש לראות זאת כהיעדרות מחמת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, ללא צורך בתעודת מחלה אישית. נגד צעד זה הוגשה עתירה לבג"ץ, וזה קיבל את עמדת העותרים ופסק שתעודת המחלה הגורפת בטלה החל מ-29 באוקטובר. כלומר, עובד שנשלח לבידוד בית החל ממועד זה, אינו זכאי לדמי מחלה.

בעקבות פסיקת בג"ץ גובש מתווה בין האוצר להסתדרות והתאחדות התעשיינים לתשלום דמי בידוד בית ולשיפוי המעסיקים על כך. מתווה זה עבר מקצה שיפורים בוועדת העבודה והרווחה, ואושר כחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020. החוק קבע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד בית או היות ילדו בבידוד בית, יהיה זכאי לדמי בידוד בית בגין ימי העבודה שבהם נעדר (חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע, כנהוג במקום עבודתו). הזכאות מותנית בהצגה למעסיק של דיווח למשרד הבריאות על בידוד בית לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, וכן הגדיר את זכות המעסיק לקבלת שיפוי חלקי בגין אותם ימי בידוד משולמים.

החוק המקורי פג ב-31.03.2021 והוארך מתוקף חוק יסוד הכנסת עד ל 06.07.2021. בחוק המקורי נותרו בעיות שלא נפתרו- ולכן חוקק התיקון ה- 6 לחוק ולהוראת השעה, אשר נותן מענה להורה מחוסן הנדרש לשהות בבידוד עם ילדו, עובד מחוסן הנדרש להיכנס לבידוד בשל הנחיות הממשלה. כמו כן התיקון מאריך את תוקף החוק, מאפשר פרק זמן ארוך יותר להגשת תביעה, ומבדיל בין עובדים שלא התחסנו מבחירה ליתר העובדים

להלן הוראות החוק המעודכנות:

 

תשלום דמי בידוד לעובד

החוק קבע 3 סוגי עובדים העונים על המקרים הבאים:

עובד בבידוד מזכה- עובד השוהה בבידוד, ועונה על אחד מהתנאים 1-5 :

(1) הוא קיבל מנת חיסון ראשונה או שנייה, ונתן למעסיקו אישור על קבלת החיסון

(2) הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך

(3) יש לגביו מניעה רפואית להתחסן ויש לו אישור רופא לכך

(4) הוא קטין

(5) הוא שוהה בבידוד עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד או בשל חובת הבידוד שלו, ומתקיימים לגביו כל אלה: ילדו אינו חוזר או חולה, הוא שוהה בבידוד, הוא מסר דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו, הוא מסר הצהרה למעסיק לפי הטופס שבתוספת, אין הורה אחר שהוא עובד בבידוד מזכה או הורה מלווה וההורה האחר אינו עובד עצמאי שחדל מלעסוק בעסקו בשל בידוד הילד

 

עובד שהוא הורה מלווה- עובד שמתקיימים בו כל אלה:

הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד, עליו לא חלה חובת בידוד לפי צו בידוד בית, ילדו אינו חוזר או חולה, הוא מסר הצהרה למעסיקו ע"פ הנדרש בתוספת, אין לילד הורה אחר שהוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה 5)) להגדרה "עובד בבידוד מזכה", ההורה האחר אינו הורה מלווה או עובד עצמאי שחדל מלעסוק בעסקו בשל בידוד הילד, והוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור.

 

עובד השוהה בבידוד

עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן והוא לא שב ממדינה אחרת מנסיעה פרטית או שהוא חולה: הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד, הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור, הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

 

דמי הבידוד ליום שווים לדמי המחלה ליום, והם ישולמו לעובד כנגד כל ימי הבידוד למעט יום אחד שבגינו לא ישולמו דמי בידוד. העובד רשאי לבקש תשלום על היום האחד שאינו בתשלום כיום חופשה. כאשר קיים לעובד הסדר מיטיב לדמי בידוד או הסדר מיטיב לדמי מחלה והמעסיק מעוניין להפעיל אותו גם על דמי בידוד, יכול המעסיק לשלם לעובד דמי בידוד מהיום הראשון, למעט אם המעסיק הנו המדינה או גוף מתוקצב ואז לא יקבל דמי בידוד בגין יום זה.

החל מ 5.8.2021, עובד השוהה בבידוד התשלום עבורו בגין הימים המזכים בתשלום יהיה 75% מדמי המחלה ליום (זאת להבדיל מהורה מלווה או עובד בבידוד מזכה הזכאים ל 100%). עוד נקבע כי לגבי הורה מלווה, הורה זה יהיה זכאי לדמי בידוד באם ועמד בכל התנאים החל מה מתחילת 2021.

בדודים שהחלו החל מה 5.8.2021, או הורה מלווה החל מה 1.1.2021, יפחיתו מיתרת המחלה הצבורה של העובד עד 3 ימי מחלה כנגד תקופת בידוד משולמת. אם אין לעובד יתרה מספקת של ימי מחלה, יש לאפשר לו יתרת מחלה שלילית בגין ימי הבידוד. אם בסיום העבודה נותרה לעובד יתרת מחלה שלילית בגין ימי הבידוד, היא תקוזז כנגד ימי חופשה שהוא זכאי להם, ואם אין לעובד יתרת ימי חופשה- יבוטל החוב.

הזכויות הנ"ל חלות על עובד המצוי בבידוד בשל חזרתו משהיה במדינה אחרת רק אם היה בשליחות מטעם המעסיק.

דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק. עובד שתקופת הבידוד שלו הסתיימה בשל היותו חולה, תיחשב תקופת מחלתו ברצף עם תקופת הבידוד (כלומר לא תתחיל ספירה מחדש של ימי המחלה הראשונים). מיום קבלת אישור על תוצאות בדיקת אנטיגן / PCR חיובית יוגדר העובד כעובד במחלה, ותופסק תקופת הבידוד.

עובד הזכאי לדמי בידוד הן מכוח חוק זה והן מכוח הסכם קיבוצי לעניין ימי בידוד או חוזה אישי, יחול לגביו ההסדר המיטיב.

תיקון 6 לחוק מגדיר מהי "תקופת בידוד" וקובע כי זוהי תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד גם אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה חובת הבידוד. עוד נאמר בחוק כי תקופת הבידוד תהיה התקופה המזערית לבידוד. התקופה המזערית היא תקופה שתחילתה ביום שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו בהתאם להנחיות והוראות צו בידוד בית.

 

שיפוי המעסיק

מעסיק (למעט מעסיק שהוא גוף ציבורי כהגדרתו בחוק) זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין דמי בידוד ששילם לעובדיו ששהו בבידוד, לפי הכללים הבאים:

  • השיפוי יינתן רק בגין ימי בידוד שהעובד דיווח עליהם למשרד הבריאות.
  • בעד יום אחד שבגינו שולמו דמי בידוד: 100% מהעלות.
  • בעד יתר הימים שבגינם שולמו דמי בידוד:

- מעסיק שב-1 באוגוסט 2020 העסיק לכל היותר עשרים עובדים - 75% מעלות ימי הבידוד.

- מעסיק שב-1 באוגוסט 2020 העסיק יותר מעשרים עובדים - 50% מעלות ימי הבידוד.

 

בגין יום הבידוד הראשון לא ישולם שיפוי למעסיק (גם אם שילם בעד יום זה לעובד). בגין יום הבידוד השני ישולמו 100% מהעלות, ובגין יתר ימי הבידוד ישולם שיפוי של 75% או 50%, בהתאם לגודל המעסיק.

יש לשים לב שכאשר מדובר בעובד השוהה בבידוד, התשלום לעובד הנו 75% מדמי המחלה ולכן השיפוי למעסיק הנו 50% מהסכום ששולם. כמו כן זכאי המעסיק להחזר בגין עלויות נוספות שהיו לו במסגרת תשלום השכר לעובד, עלות זו הוגבלה ל 30%.

לקבלת השיפוי על המעסיק להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. השכר שידווח בתביעה זו הוא סופי, והמוסד לביטוח לאומי לא ישלם הפרשים אם חל שינוי בשכר זה.

 

בימים אלו דן שוב משרד האוצר בשינוי כללי התשלום לעובד והשיפוי למעסיק, מיד עם פרסום ההנחיות החדשות נעדכן את מערכת השכר בהתאם להנחיות החדשות.

מאמרים נוספים שכדאי להכיר: הפקדה לקופות גמל | דחיית ביטול חשבונות נאמנות

למאמרים