בידוד בית

הכנסת אישרה את חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020, המסדיר את התשלום, החל מ-1 באוקטובר 2020, לעובד שנעדר מעבודתו משום שהוא או ילדו נשלחו לבידוד בית. להלן נפרט את הוראות החוק.

 

דוד שי

להלן הכללים החלים, החל מ-29 באוקטובר 2020, על עובד שנעדר מחמת בידוד בית שלו או של ילדו,

כזכור, משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת, לכל אדם השוהה בבידוד, כך שיש לראות זאת כהיעדרות מחמת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, ללא צורך בתעודת מחלה אישית. נגד צעד זה הוגשה עתירה לבג"ץ, וזה קיבל את עמדת העותרים ופסק שתעודת המחלה הגורפת בטלה החל מ-29 באוקטובר. כלומר, עובד שנשלח לבידוד בית החל ממועד זה, אינו זכאי לדמי מחלה.

בעקבות פסיקת בג"ץ גובש מתווה בין האוצר להסתדרות והתאחדות התעשיינים לתשלום דמי בידוד בית ולשיפוי המעסיקים על כך. מתווה זה עבר מקצה שיפורים בוועדת העבודה והרווחה, ואושר כחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020. להלן הוראות החוק:

 

תשלום דמי בידוד לעובד

עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד בית או היות ילדו בבידוד בית, יהיה זכאי לדמי בידוד בית בגין ימי העבודה שבהם נעדר (חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע, כנהוג במקום עבודתו). הזכאות מותנית בהצגה למעסיק של דיווח למשרד הבריאות על בידוד בית לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020. באתר האינטרנט של הממשלה פועל דף לדיווח עצמי על כניסה לבידוד.

דמי הבידוד ליום שווים לדמי המחלה ליום (כהגדרתם בסעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה, כלומר 100% של דמי המחלה), למעט יום אחד שבגינו לא ישולמו דמי בידוד, אך העובד רשאי לקבל עליו תשלום כיום חופשה. כאשר הסדר דמי המחלה החל על העובד כולל תשלום דמי מחלה מהיום הראשון, הוא יהיה זכאי לדמי מחלה גם בעד יום אחד זה, אלא אם המעסיק (למעט המדינה או גוף מתוקצב) הודיע לו שאינו זכאי לדמי בידוד בגין יום זה.

עד ארבעה מהימים שבהם העובד זכאי לדמי בידוד יופחתו מיתרת המחלה הצבורה של העובד. אם אין לעובד יתרה מספקת של ימי מחלה, יש לאפשר לו יתרת מחלה שלילית בגין ימי הבידוד. אם בסיום ימי העבודה נותרה לעובד יתרת מחלה שלילית בגין ימי הבידוד, היא תקוזז כנגד ימי חופשה שהוא זכאי להם, ואם אין לעובד יתרת ימי חופשה – יבוטל החוב.

הזכויות הנ"ל אינן חלות על עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו במדינה אחרת, אלא אם נסע בשליחות מטעם המעסיק, ואז הוא זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% לכל יום, החל מהיום הראשון להיעדרותו.

ילד לעניין חוק זה הוא כהגדרת ילד בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

ימי בידוד שבהם העובד עבד לא יזכו אותו בדמי מחלה בעד פרק הזמן שבו עבד.

עובד שתקופת הבידוד שלו הסתיימה בשל היותו חולה, תיחשב תקופת מחלתו ברצף עם תקופת הבידוד (כלומר לא תתחיל ספירה מחדש של ימי המחלה הראשונים).

עובד הזכאי לדמי בידוד הן מכוח חוק זה והן מכוח הסכם קיבוצי לעניין ימי בידוד או חוזה אישי, יחול לגביו ההסדר המיטיב.

 

שיפוי המעסיק

מעסיק (למעט מעסיק שהוא גוף ציבורי כהגדרתו בחוק) זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין דמי בידוד ששילם לעובדיו ששהו בבידוד, רטרואקטיבית החל מ-1 באוקטובר 2020, לפי הכללים הבאים:

  • השיפוי יינתן רק בגין ימי בידוד שהעובד דיווח עליהם למשרד הבריאות.
  • בעד יום אחד שבגינו שולמו דמי בידוד: 100% מהעלות.
  • בעד יתר הימים שבגינם שולמו דמי בידוד:

- מעסיק שב-1 באוגוסט 2020 העסיק לכל היותר עשרים עובדים - 75% מעלות ימי הבידוד.

- מעסיק שב-1 באוגוסט 2020 העסיק יותר מעשרים עובדים - 50% מעלות ימי הבידוד.

  • לא ישולם שיפוי בגין יום בידוד אחד כאשר הבידוד הוא עקב נסיעה לחו"ל מטעם המעסיק או שחל על העובד הסדר מיטיב המזכה אותו בדמי בידוד החל מהיום הראשון.

כלומר: בגין יום הבידוד הראשון לא ישולם שיפוי למעסיק (גם אם שילם בעד יום זה לעובד). בגין יום הבידוד השני ישולמו 100% מהעלות, ובגין יתר ימי הבידוד ישולם שיפוי של 75% או 50%, בהתאם לגודל המעסיק.

לקבלת השיפוי על המעסיק להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. את התביעה ניתן יהיה להגיש החל מ-1 בפברואר 2021. השכר שידווח בתביעה זו הוא סופי, והמוסד לביטוח לאומי לא ישלם הפרשים אם חל שינוי בשכר זה.

החוק אינו מפרט כיצד לחשב את העלות למעסיק של יום בידוד, ואנו ממתינים להנחיות של המוסד לביטוח לאומי בנושא זה (ובנושאים נוספים).

כללי השיפוי לעיל חלים החל מ-1 באוקטובר 2020 ועד 31 במרץ 2021. לא יינתן שיפוי בגין מסתננים.

 

היערכות

אנו ממליצים להתחיל ולהיערך בנושא זה, ולהגדיר סמלי היעדרות חדשים לבידוד בית, במערכת הנוכחות ובמערכת השכר, ולדווח אותו לעובדים הרלוונטיים. חילן תתאים את מערכת השכר לחישוב שיוגדר, ותאפשר הוצאת הנתונים במבנה שידרש.

סוגי בידוד בית:

  • בידוד של העובד בהוראת ממשרד הבריאות
  • שהייה עם ילד הנמצא בבידוד
  • בידוד בעקבות חזרה לארץ מנסיעה פרטית
  • בידוד בעקבות חזרה לארץ מנסיעת עבודה.

ימים שבהם העובד שהה בבידוד אך עבד מהבית הם ימי עבודה ולא ימי בידוד.

בנוסף על המעסיק להחליט הם חל על עובדיו (או חלק מהם) הסדר מיטיב (כלומר זכאות לדמי בידוד החל מהיום הראשון לבידוד).

למאמרים