צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש - שנת 2016

 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7031/2016) מיום ד' בתמוז התשע"ו (10 ביולי 2016) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שעניינו תיקון תקופת ההתיישנות שתהיה כדין ולא בת שנתיים, כך שיתוקן צו הרחבה מיום ב' באלול התשנ"ח (13 בספטמבר 1998) להסכם הקיבוצי הבסיסי 7038/1998 (להלן - צו ההרחבה הבסיסי), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים למעט:

  (1) עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות  הציבורי;

  (2) עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

  (3) עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

   

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  מס' הסעיף
  בהסכם

  1. (לא הורחב)

  2. (א) גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה הוא - 378 שקלים חדשים.

  (ב) (לא הורחב)

  (ג) מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2017 הוא מדד חודש מאי 2014.

   

  3. עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

  4. צו זה אינו חל על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

  5. (א) קצובת ההבראה תינתן בשיעורים שלהלן, אלא אם כן נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מזמן לזמן לעובדים במשרה מלאה:

  עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל - 5 ימי הבראה;
  מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל - 6 ימי הבראה;
  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל - 7 ימי הבראה;
  מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל - 8 ימי הבראה;
  מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל - 9 ימי הבראה;
  מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל - 10 ימי הבראה.

  (ב) עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה.

  (ג) לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  (ד) קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

  6. לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.

   

  7. (א) סעיף 7(א) לצו ההרחבה הבסיסי - יימחק.

  (ב) אין באמור בסעיף קטן א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

  8. (לא הורחב)

  9. (לא הורחב)

  י"ח בכסלו התשע"ז (19 בדצמבר 2016)

  חיים כץ

  שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

  ילקוט הפרסומים 7417, י' בטבת התשע"ז, 8.1.2017