צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש - שנת 2008

 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ביום כ"ב בסיוון התשס"ח (25 ביוני 2008), ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7024/2008, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) 
  על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט -

  (1) עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי;

  (2) עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

  (3) עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-
  1987.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  מס' הסעיף בהסכם

  2. מחיר יום הבראה יהיה 331 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

   

  3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

  ו' בכסלו התשס"ט (3 בדצמבר 2008)
  (חמ 3-107)

  אליהו ישי

  שר התעשייה המסחר והתעסוקה