צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש - שנת 1997

 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7031/97) שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי מיום י"ח בסיון התשנ"ז (23 ביוני 1997), וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ו בסיון התשנ"ז (1 ביולי 1997) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

  (1) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם;

  (2) עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות
  הציבורי;

  (3) עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  מס' הסעיף
  בהסכם

  2. בהתאם לאמור בסעיף 3ב להסכם הקיבוצי, מחיר יום הבראה יהיה 245 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

  3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי; אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא ליישם האמור בסעיף 3ב בו.

  כ"א באב התשנ"ז (24 באוגוסט 1997)

  אליהו ישי
       שר העבודה והרווחה