צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש - שנת 1996

 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה

  כי תורחב תחותלן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7057/96) שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המואגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי מיום ד' בתמוז התשנ"ו (21 ביוני 1996), וכי ההוראות האמורות יחולו מיום י"ד בתמוז התשנ"ו (1 ביולי 1996) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט -

  (1) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם;

  (2) עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות
  הציבורי;

  (3) עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

  תוספת

  ההוראות המורחבות

  מס' הסעיף
  בהסכם

  2. בהתאם לאמור בסעיף 3.א' להסכם הקיבוצי, מחיר כל יום הבראה יהיה 225 שקלים חדשים.

  3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא ליישם האמור בסעיף 3.א' בו.

  י"ב בתשרי התשנ"ז (25 בספטמבר 1996)

  אליהו ישי

  שר העבודה והרווחה