חוק הפרשנות - פרק ה': שונות

  • תיקון מס' 2 (21 בדצמבר 1990) ס"ח 1335:סעיף 3.
    תיקון מס' 3 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיפים 1, 3, 22 (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995).

לתחילת העמוד פרק ה': שונות
לתחילת העמוד 27. תיקון פקודת הראיות
לתחילת העמוד 28. תיקון חוק נכסי המדינה
לתחילת העמוד 29. תיקון חוק החוזים (חלק כללי)
לתחילת העמוד 30. תיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט
לתחילת העמוד 31. ביטול
  • פקודת הפרשנות, למעט סעיפים 16(2) ו-(4), 17, 19 ו-42 - בטלה.

לתחילת העמוד 32. תחולה
  • תחילתו של חוק זה ביום ג' בתשרי התשמ"ב (1 באוקטובר 1981).

לתחילת העמוד 33. פרסום
  •  חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.