חוק הפרשנות - פרק ד': דין חיקוקים

 • תיקון מס' 2 (21 בדצמבר 1990) ס"ח 1335:סעיף 3.
  תיקון מס' 3 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיפים 1, 3, 22 (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995).

לתחילת העמוד פרק ד': דין חיקוקים
לתחילת העמוד 21. שעת תחולה
 • שעת תחילת תקפו של חיקוק היא בשעה 00.01 של יום תחילתו.

לתחילת העמוד 22. סייגים לכוחו של ביטול
 •  ביטולו של דין אין כוחו יפה -

  (1) להחיות דבר שלא היה לו תוקף בשעה שהביטול נכנס לתקפו;
  (2) להשפיע על פעולה קודמת של הדין המבוטל או על מה שנעשה לפיו;
  (3) להשפיע על זכות או חיוב שלפי הדין המבוטל.

לתחילת העמוד 23. תקנות ומינויים לפי חיקוק שבוטל
 • משבוטל חיקוק, בטלים עמו התקנות והמינויים שנעשו מכוחו; אולם מקום שהחיקוק המבטל קובע הוראות במקום המבוטלות - התקנות והמינויים שנעשו מכוח ההוראות המבוטלות יעמדו בתקפם עד שיבוטלו בתקנות ובמינויים מכוח החיקוק המבטל.

לתחילת העמוד 24. הנוסח המחייב
 • הנוסח המחייב של כל דין הוא הנוסח שבשפה שבה הוא ניתן; אולם בדין שניתן באנגלית לפני הקמת המדינה ונקבע לו נוסח חדש לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 - הנוסח החדש מחייב.

לתחילת העמוד 25. פירושם של אזכורים
 • אזכור של חיקוק בחיקוק אחר - כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים לו, לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר.

לתחילת העמוד 26. סטיה בטופס
 • טופס שנקבע בחיקוק - סטיה קלה ממנו, שאין בה כדי לפגוע בעיקר או להטעות, אינה פוסלת את הנעשה לפיו.