חוק הפרשנות - פרק ג': פירוש הסמכות

 • תיקון מס' 2 (21 בדצמבר 1990) ס"ח 1335:סעיף 3.
  תיקון מס' 3 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיפים 1, 3, 22 (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995).

לתחילת העמוד פרק ג': פירוש הסמכות
לתחילת העמוד 11. מקום שלא נקבע זמן
 • הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו - משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות.

לתחילת העמוד 12. סמכות לפטור
 • הסמכה ליתן פטור, הקלה, הנחה וכיוצא באלה - משמעה הסמכה ליתן אותם אף במקצת או בתנאים.

לתחילת העמוד 13. מינוי והסמכה - כיצד
 • (א) מקום שניתנה סמכות למנות אדם, להסמיכו או להטיל עליו חובה - מותר לעשות כן בנקיבת שמו או בנקיבת שם משרתו.
           
  (ב) מינוי אדם, הסמכתו או הטלת חובה עליו בנקיבת שם משרתו בלבד -משמעם מינוי, הסמכה או חיוב של מי שממלא את המשרה מזמן לזמן.
           

לתחילת העמוד 14. סמכות מינוי
 • הסמכה לעשות מינוי - משמעה גם הסמכה להתלות את תקפו, לבטלו, לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו.

לתחילת העמוד 15. סמכות התקנה
 • הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל - משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה.
       

לתחילת העמוד 16. סמכות מינוי גוף
 • הסמכה למנות גוף של מספר חברים - משמעה גם הסמכה למנות לו יושב ראש ולמנות ממלא מקום לכל חבר שלו.

לתחילת העמוד 17. סמכויות עזר
 • (א) הסמכה לעשות דבר או לדון בענין פלוני או להכריע בו - משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוק.
           
  (ב) הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו - משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת.

לתחילת העמוד 18. סמכות בהשגה ובערר
 • הסמכה לדון ולהכריע בערר או בהשגה אחרת על החלטה של רשות - משמעה גם הסמכה לאשר את ההחלטה בשינויים או בלא שינוי, לבטלה ולהחלט החלטה אחרת במקומה או להחזיר את הענין עם הוראות לרשות שהחליטה.

לתחילת העמוד 19. שמירת סמכויות וחובות
 • מתו סמכות או הטלת חובה לפי חיקוק אחד, אין בהם כשהם לעצמם כדי לגרוע מסמכות שניתנה או חובה שהוטלה לפי חיקוק אחר.

לתחילת העמוד 20. פעולת מספר בני אדם
 • פעולה שהוטלה על מספר בני אדם כשרה אם נעשתה בידי רובם.