חוק הפרשנות - פרק א': תחולה

  • תיקון מס' 2 (21 בדצמבר 1990) ס"ח 1335:סעיף 3.
    תיקון מס' 3 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיפים 1, 3, 22 (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995).

לתחילת העמוד פרק א': תחולה
לתחילת העמוד 1. תחולת החוק וסייגיה
  • חוק זה יחול לגבי כל חיקוק והוראת מינהל, אף אם ניתנו לפני תחילתו, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם חוק זה; אולם על מלים וביטויים למעט "חטא", "עון" ו"פשע", שבחיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילת חוק זה לא יחול סעיף 3 אלא יוסיפו לחול ההגדרות שבסעיף 1 לפקודת הפרשנות.
        

לתחילת העמוד 2. תחולת הגדרות שבחיקוק
  • מונח שהוגדר בחיקוק - משמעו כהגדרתו, והגדרה זו תחול גם על תקנות שהותקנו לפי אותו חיקוק, וכל צורה דקדוקית הנגזרת מהמונח תתפרש לפי אותה משמעות, הכל אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה הגדרה.