חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - תוספת ראשונה

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
  • (סעיף 6א)

    1. חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 – סעיף 33;

    2. חוק העמותות, התש"ם-1980 – סעיף 36(ב);

    3. תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 – סעיף 21;

    4. כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2010 – סעיף 11(5).