חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - זכות התביעה

לתחילת העמוד 9. זכות התביעה
  • (א) תובענה לפי חוק זה יכול שתוגש בידי -

    1. העובד;

    2. ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור ובהסכמת העובד, בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו;

    3. בהסכמת העובד - בידי ארגון העוסק בזכויות נשים; בסעיף זה, "ארגון עובדים יציג" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.