חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996
לתחילת העמוד

14. המדינה כמעסיק

  • הוראות חוק זה יחולו על המדינה כמעסיק ואולם -

    (1) יראו כל משרד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, כמקום עבודה נפרד;

    (2) שר העבודה והרווחה ושר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאים לקבוע בצו כי יחידה מסויימת או מספר יחידות באותו משרד הם מקום עבודה נפרד.