חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - המדינה כמעסיק

לתחילת העמוד 14. המדינה כמעסיק
  • הוראות חוק זה יחולו על המדינה כמעסיק ואולם -

    (1) יראו כל משרד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, כמקום עבודה נפרד;

    (2) שר העבודה והרווחה ושר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאים לקבוע בצו כי יחידה מסויימת או מספר יחידות באותו משרד הם מקום עבודה נפרד.