חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - ביצוע ותקנות

לתחילת העמוד 15. ביצוע ותקנות
  • (א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

    (ב) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שכר העבודה והרווחה, רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין מיוחדים וקבלת ראיות לענין חוק זה בפני בית הדין לעבודה.