חוק שירות עבודה בשעת חירום - תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), התשל"ב-1972

לתחילת העמוד תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), התשל"ב-1972
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "ועדה" - ועדת שירות עבודה שהוקמה לפי סעיף 28 לחוק; "ערר" - ערר שהוגש לפי סעיף 29 לחוק.

לתחילת העמוד 2. הגשת הערר
 • (א) הערר יוגש בשני עתקים חתומים בידי העורר למזכירות הועדה שבתחום סמכותה נמצא המפעל שאליו נקרא העורר לשירות עבודה.

  (ב) מעניהן של הועדות הם כדלקמן:

  1. ירושלים - משרד העבודה והרווחה, רחוב יפו 30;
  2. תל-אביב - משרד העבודה והרווחה, רחוב אילת 59;
  3. חיפה - משרד העבודה והרווחה, רחוב העצמאות 82;
  4. באר-שבע - משרד העבודה והרווחה, שדרות הנשיאים,בנין מרכז הנגב.
לתחילת העמוד 3. פרטי הערר
 • (א) בכתב ערר יצויינו פרטים אלה:

  1. שם העורר;
  2. מספר זהותו;
  3. מענו בישראל למסירת מסמכים;
  4. פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני הועדה בעת הדיון בערר;
  5. נימוקי הערר;
  6. הסעד המבוקש;


  (ב) לערר יצורף העתק מההוראה שניתנה לעורר.

לתחילת העמוד 4. המשיב בערר
 • המפקח המרחבי על כוח אדם (להלן - המפקח) יהיה המשיב בערר.

לתחילת העמוד 5. המצאת מסמכים למפקח
 • מזכירות הועדה תעביר עותק מהערר למפקח.

לתחילת העמוד 6. תשובת המפקח
 • המפקח ימציא לועדה ולעורר, תוך ארבעים ושמונה שעות משעת קבלת עותק הערר, את תשובתו לערר וכן את פרטי הראיות שהוא מבקש להביא לפני הועדה בעת הדיון בערר.

לתחילת העמוד 7. דיון אף ללא מסמכים
 • הועדה רשאית לדון בערר אף אם לא הוגשה תשובה מאת המפקח תוך המועד שנקבע בתקנה 6.

לתחילת העמוד 8. דיון בערר לפני הצדדים
 • העורר והמשיב יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם, אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית הועדה לדון בערר שלא בפניו.

לתחילת העמוד 9. סדר הטענות
 • יושב ראש הועדה יקבע את סדר השמעת הטענות בערר.

לתחילת העמוד 10. ראיות
 • העורר והמשיב יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות הועדה.

לתחילת העמוד 11. המצאת מסמכים
 • (א) יושב-ראש הועדה רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיב להמציא לועדה, המועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספות הדרושות, לדעתו, לבירור הערר.

  (ב) יושב-ראש הועדה רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יומצאו בתצהיר.

לתחילת העמוד 12. איחוד הדיון
 • הועדה רשאית לאחד את הדיון בעררים שהגישו עוררים במפעל אחד או שיש בהם טענות דומות או בקשה לסעד דומה,וכן לתת בהם החלטה אחת.

לתחילת העמוד 13. פרוטוקול
 • (א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה ינוהל בידי יושב-ראש הועדה או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב-ראש הועדה.

  (ב) הערר, תשובת המשיב ומסמכים אחרים שהוגשו לועדה יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

לתחילת העמוד 14. מועד למתן החלטת הועדה
 • החלטת הועד תינתן תוך שלושה ימים מיום סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב-ראש הועדה; העתק מההחלטה יישלח בדואר רשום, או בדרך אחרת שקבע היושב-ראש, מאת מזכירות הועדה לצד שלא נכח בשעת מתן ההחלטה.

לתחילת העמוד 15. הארכת מועדים
 • יושב-ראש הועדה רשאי להאריך את המועד למתן החלטת הועדה,מטעמים שיירשמו.