חוק שירות עבודה בשעת חירום - תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (מתנדבים), התשל"ד-1973

לתחילת העמוד תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (מתנדבים), התשל"ד-1973
לתחילת העמוד 1. פרשנות
 • לענין תקנות אלה - "מפקח מרחבי" - מפקח מרחבי על כוח אדם לרבות מי שהוא מסמיכו לענין תקנות אלה, "מתנדב" - מי שאינו חייב בשירות עבודה שהגיש הצהרת התנדבות כאמור בתקנה 2 ומפקח מרחבי אישר כי הוא מתנדב, למעט מי שהתנדב בחו"ל.

לתחילת העמוד 2. הצהרת התנדבות
 • הרוצה להתנדב לשירות עבודה יגיש למפקח מרחבי הצהרה על כך לפי הטופס שבתוספת.

לתחילת העמוד 3. דין מתנדב
 • הוראות החוק יחולו על מתנדב כאילו היה חייב בשירות עבודה.

לתחילת העמוד 4. סיום ההתנדבות מצד מתנדב
 • (א) מתנדב רשאי לסיים את התנדבותו על-ידי מתן הודעה על כך בכתב למפקח מרחבי, ומשעשה כן תסתיים התנדבותו לאחר תום 48 שעות משעת מסירת ההודעה.

  (ב) הוראות החוק ימשיכו לחול על מתנדב שהתנדבותו נסתיימה כאמור בתקנת משנה (א) לגבי מעשה או מחדל שאירעו לפני סיום ההתנדבות.

 • (תקנה 2)

  תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (מתנדבים), התשל"ד-1973 


  הצהרת התנדבות

  אני הח"מ מצהיר בזה כי ברצוני להתנדב לשירות עבודה בשעת חירום בהתאם לתקנות שירות עבודה בשעת-חירום (מתנדבים), התשל"ד-1973


  שם .......................... מס' דרכון....................


  מען בישראל .................. מקום הוצאת הדרכון............


  מען קבוע .................... תאריך .......................

  מס' ת"ז ..................... חתימה .......................