חוק שירות עבודה בשעת חירום - פרק ז': שונות

לתחילת העמוד פרק ז': שונות
לתחילת העמוד 39. שירות עבודה ותפקיד נדרש
 • השר רשאי לפטור מי שחייב בשירות עבודה, פטור מלא או חלקי, ממילוי תפקיד נדרש ומהשתתפות בתמרוני הגא לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א -1951; שר העבודה והרווחה לא יפטור כאמור אלא לאחר תיאום עם שר הבטחון או עם מי ששר הבטחון הסמיכו לכך.

לתחילת העמוד 39א. ועדה מייעצת לעניין שירותים קיומיים מסוימים
 • (א) השר ימנה ועדה מייעצת לעניין קביעת מפעלים למתן שירותים קיומיים כאמור בפסקה (4) להגדרה "שירותים קיומיים".

  (ב) בוועדה המייעצת יהיו חברים -

  1. שני נציגי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ואחד מהם יהיה יושב ראש הוועדה;

  2. נציג של משרד הביטחון;

  3. נציג הג"א, או נציג המשרד לביטחון הפנים או המשטרה, לפי הענין;

  4. נציג של ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;

  5. נציג של ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

  (ג) כל מניין של הוועדה המייעצת הוא מניין חוקי לקיום התייעצות עמה כאמור בהגדרה "מפעל למתן שירותים קיומיים", ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו להשתתף בהתייעצות.

  (ד) לא התאפשרה, מפאת הנסיבות, התכנסות של הוועדה המייעצת, יכול שההתייעצות עם חבריה תבוצע גם באופן טלפוני או בכתב, לרבות בדואר אלקטרוני או בפקס.

לתחילת העמוד 40. סמכויות לשנות צווים
 • (א) רשות שנתנה צו או הוראה אחרת לפי חוק זה רשאית בכל עת לבטלם או לשנותם, כפי שתראה לנכון.

  (ב) אם בעקבות שינוי הצו או ההוראה נשתנה גם המפעל החיוני או המפעל למתן שירותים קיומיים, שבהם חייב מגוייס למלא שירותו, יראו לצורך חישוב תקופת השירות אם היום שבו נקרא האדם לראשונה לשירות עבודה, כיום תחילת השירות.

לתחילת העמוד 41. סמכויות מיוחדות למפקח כללי ולמפקח מרחבי
 • המפקח הכללי על כוח האדם או מפקח מרחבי או כל אדם שהוסמך על ידיהם רשאים להיכנס בכל עת המתקבלת על הדעת לכל מקום המשמש לצרכי מפעל ולבדוק אם מקיימים את ההוראות שניתנו בחוק זה או על פיו.

לתחילת העמוד 42. סמכות מפקח מרחבי מנותק
 • למפקח מרחבי, אשר מרחבו או חלק ממנו נותק עקב פעולות איבה מיתר חלקי המדינה, יהיו כל הסמכויות הנתונות למפקח הכללי על כוח האדם לפי חוק זה או שנאצלו למפקח הכללי על פיו.

לתחילת העמוד 43. אישורים
 • אישור חתום בידי המפקח הכללי על כוח האדם או בידי מפקח מרחבי, כי מפעל פלוני הוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים , או כי מפעל פלוני היה בתקופה מסויימת מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים, או כי אדם פלוני נקרא לשירות עבודה, או כי אדם פלוני שירת תקופה מסויימת שירות עבודה, ישמש ראיה לדבר בכל הליך משפטי.

לתחילת העמוד 44. העברת הבעלות
 • אין בהעברת הבעלות במפעל כדי לגרוע מחיובים לפי חוק זה שבעל המפעל היה חייב בהם ערב ההעברה, וגם בעלו החדש של המפעל חייב בהם החל במועד ההעברה.

לתחילת העמוד 45. פגם בנוסח וטעות בנקיבת שם
 • צו או הוראה אחרת שניתנו לפי חוק זה לא ייפסלו בגלל פגם בנוסח בלבד, וטעות בנקיבת שמו של האדם הנוגעת לו אינה פוגעת בחוקיותם זולת אם היה בה כדי להטעות.

לתחילת העמוד 46. סוגם ופרסומם של צווים
 • (א) צו לפי חוק זה יכול להיות כללי או לסוג מסויים או אישי. (ב) צו לפי פרק ד' וכן צו המאשר מפעל כמפעל חיוניאו כמפעל למתן שירותים קיומיים, אין חובה לפרסמם ברשומות.

לתחילת העמוד 47. תחולה
 • הוראה לפי חוק זה מחייבת את האדם שעליו היא חלה מן הזמן שהגיעה לידיעתו.

לתחילת העמוד 48. מסירה
 • (א) הוראה שפורסמה ברשומות, רואים אותה כאילו הגיעה לידיעת האדם שעליו היא חלה בצהרי היום שלאחר יום הפרסום.

  (ב) הוראה שלא פורסמה ברשומות, רואים אותה באין הוכחה אחרת -

  1. אם נמסרה לאדם שעליו היא חלה או לאחד מבני משפחתו הגרים עמו ושאינו קטין,

  2. אם נשלחה לאדם בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הקבוע, כאילו הגיעה לידיעתו בתום שבעים ושתים שעות מזמן שנמסרה לדואר למשלוח.

  (ג) הוראה שנמסרה או נשלחה לאדם באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (ב), רואים אותה כאילו הגיעה לידיעתו של האדם בזמן האמור שם, אף אם פורסמה לאחר מכן ברשומות.

  (ד) הוראה כללית שפורסמה בעתונות, ברדיו או מעל לוח מודעות, רואים אותה כאילו הגיעה לידיעת כל אדם הנוגע בדבר, זולת אם הוכח אחרת.

לתחילת העמוד 49. הצגת הודעות
 • (א) מי שהורשה לכך על ידי המפקח הכללי על כוח האדם או מטעמו להציג הודעה לפי חוק זה על פני מקרקעין או בתוכם או להורות שההודעה כאמור תוצג, רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין ולהציג את ההודעה.

  (ב) הוצגה הודעה כאמור, לא יוריד אותה איש ולא ימחקנה ולא ישנה בה כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 50. הוראות מיוחדות לענין מערכת הבטחון
 • במפעל המוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל או על ידי מערכת הבטחון יחולו הוראות מיוחדות אלה:

  (1) לא ישתמשו בו בסמכויות על פי סעיף 41 ועל פי סעיף 49, אלא בהסכמתו של מי ששר הבטחון מינה לכך;

  (2) החובות המוטלות על פי סעיף 5 יחולו עליו בסייגים שייקבעו על ידי השר בהתייעצות עם שר הבטחון.

לתחילת העמוד 51. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. ובכלל זה תקנות בדבר התנדבות לשירות עבודה.

לתחילת העמוד 52. אצילת סמכויות
 • (א) השר רשאי לאצול לאחר סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, חוץ מסמכויות לפי סעיפים 3(ד), 4, 16(א), 16א, 16ב ו-51.

  (ב) שר הבטחון רשאי לאצול לאחר את סמכותו לפי סעיפים 1 ו-50.

לתחילת העמוד 53. ביטול והוראות מעבר
 • (א) תקנות-שעת-חירום (שירות עבודה), התשכ"ז-1967 - בטלות, אולם -

  1. כל מינוי, הוראה ותקנה אחרת שנעשו או ניתנו מכוחן או מכוח תקנות-שעת-חירום לגיוס כוח אדם, התש"ח-1948, ושהיה להם תוקף בשעת הביטול יעמדו בתקפם, במידה שאינם סותרים את הוראות חוק זה, עד שיבוטלו או עד שיוחלפו במינויים, בהוראות או בתקנות אחרים שנעשו או שניתנו על פי חוק זה;

  2. כל רשימה המתנהלת על ידי בעל מפעל על פי תקנה 12 לתקנות-שעת- חירום לגיוס כוח אדם, התש"ח-1948, או תקנה 5 לתקנות-שעת-חירום (שירות עבודה), התשכ"ז-1967, רואים אותה לענין סעיף 5 כאילו היא רשימה המתנהלת על פי אותו סעיף;

  3. כל מסמך שכתוב בו "תקנות-שעת-חירום לגיוס כוח-אדם, התש"ח- 1948" או תקנות-שעת-חירום (שירות עבודה), התשכ"ז-1967, רואים כאילו כתוב בו "חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967", וכל התיחסות במסמך כאמור לתקנה מהתקנות האמורות, רואים אותה כמתייחסת להוראה מקבילה של חוק זה.

  (ב) פרק ד' יחול בדרך כלל במדינה כולה ביום תחילתו של חוק זה כאילו ניתן צו לפי סעיף 16.

 • (1) רופאים;

  (2) אחים ואחיות;

  (3) סגל רפואי סיעודי;

  (4) סגל רפואי טכני;

  (5) סגל רפואי אקדמאי אחר;

  (6) עובדי מינהל ותחזוקה ברפואה;

  (7) נהגים;

  (8) עובדי מנוף ובתי מלאכה בנמלים;

  (9) עובדי רשת החשמל;

  (10) עובדי מתכת בייצור בטחוני;

  (11) מפעילי ציוד מיכני הנדסי;

  (12) עובדי מינהל, עובדים טכניים, בוחנים ושמאים בתחבורה.