חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967
לתחילת העמוד

פרק ו': עונשין

לתחילת העמוד 34. עונשין על עבירות בשעת רגיעה
 • מי שאינו מקיים את המוטל עליו בסעיפים 5, 6, 7, 8, 9 או 49 (ב) או על פיהם, דינו מאסר שנה אחת.

לתחילת העמוד 35. עונשין על עבירות לפי פרק ד'
 • (א) מגוייס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד', דינו - מאסר שלוש שנים.

  (ב) מגוייס שביקש שלא בתום לב בדיקה רפואית נוספת לפי סעיף 20(ד), דינו - קנס 1000 לירות.

לתחילת העמוד 36. גילוי סודות
 • המוסר ידיעה שהגיעה לידיו במילוי תפקיד רשמי לפי חוק זה למי שאינו מוסמך לקבלה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, דינו - מאסר שנה אחת.

לתחילת העמוד 37. העסקת מגוייס ללא היתר
 • המעסיק ביודעין מגוייס שלא במפעל שאליו גוייס וללא היתר בכתב מאת המפקח הכללי על כוח האדם או מאת מפקח מרחבי, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 5000 לירות, זולת אם הוכח שהעסקת המגוייס אינה מפריעה את ביצוע חובת שירות העבודה שהוטלה עליו.

לתחילת העמוד 38. אחריות אישית בעבירות של חבר בני-אדם
 • נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חבר בני-אדם, רואים כאחראי לה גם כל מנהל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד אחראי של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

  (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

  (2) שנקט כל האמצעים הנאותים למניעת העבירה.