חוק שירות עבודה בשעת חירום - פרק ב': רישום ובדיקה

לתחילת העמוד פרק ב': רישום ובדיקה
לתחילת העמוד 3. החייבים בשירות עבודה
 • (א) תושב קבוע - למעט חייל, שוטר, וכן אשה הרה או לפני תום שנה אחת אחרי לידתה - חייב בשירות עבודה אם מלאו לו 16 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.


  (ב) בוטל.


  (ג) בקריאה לשירות עבודה של אשה שהיא אם לילדים הנתונים לטיפולה יובאו בחשבון הקשיים העלולים להיגרם לאשה בטיפולה בילדיה ובדאגה להם.

   

  (ג1) בקריאה לישרות עבודה של מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן חוק שירות אזרחי), תובא בחשבון הפעלת המתנדב בשל החלטה על שעת חירום לפי סעיף 20 לחוק האמור.


  (ד) השר רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם הארגון המייצג כאמור בענף הנוגע בדבר ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לקבוע בתקנות סוגי אנשים נוספים הפטורים משירות עבודה פטור כללי או מסוייג.

לתחילת העמוד 4. פיקוח על כוח אדם
 • השר ימנה לענין חוק זה מפקח כללי על כוח האדם, ורשאי הוא למנות מפקחים מרחביים למרחבים שקבע את תחומם או לסוג מסויים של מפעלים שקבע.

   

לתחילת העמוד 5. חובת בעל מפעל למסור פרטים
 • (א) השר רשאי, למטרות חוק זה, להטיל בצו על כל בעל מפעל את החובה למסור לאדם פלוני, בזמן, במקום ובאופן שנקבע בצו או על פיו, פרטים על מפעלו, עובדיו, תפוקתו, ציודו, תהליכי ייצורו או דרכי שיווקו; לשם כך ינהל בעל מפעל רשימות כפי שידרוש המפקח הכללי על כח האדם, או מפקח מרחבי, או מי שיפעל בשמם, ובעל המפעל ימציא להם כל פרט או ידיעה שידרשו ממנו ושיש להם, לדעת הדורש, חשיבות, לביצוע חוק זה.


  (ב) חל שינוי בבעלותו של מפעל כאמור, חייב מי שהיה בעל המפעל ערב השינוי להודיע בדואר רשום למפקח הכללי על כוח האדם, תוך ארבעה עשר יום מיום השינוי, את שם הבעל החדש, את מענו ואת מועד השינוי.


  (ג) חובה שהוטלה על בעל מפעל לפי סעיף זה וקויימה על ידי אדם פלוני, בין שהוא בעצמו חייב בקיומה ובין שאינו חייב בו, בעל המפעל פטור מלקיימה.

   

לתחילת העמוד 6. חובת חייב בשירות עבודה למסור פרטים
 • השר רשאי, למטרות חוק זה, להטיל בצו חובה על כל אדם החייב בשירות עבודה למסור לאדם פלוני, בזמן, במקום ובאופן שנקבע בצו או על פיו, פרטים ביחס לעצמו שידרשו ממנו ושיש להם, לדעת הדורש, חשיבות לביצוע חוק זה.

   

לתחילת העמוד 7. התייצבות לשם מסירת פרטים
 • בצו לפי סעיפים 5 או 6 מותר להטיל גם חובה להתייצב, בכל מקום בתחום לפי סעיף 4, שבו נמצא המפעל או מקום מגוריו של החייב בשירות, לשם מסירת פרטים או הצגת מסמכים שיש להם חשיבות לאימות הפרטים.

   

לתחילת העמוד 8. בדיקה
 • השר רשאי לקרוא בצו אדם החייב בשירות עבודה להתייצב לפני אדם פלוני, בזמן ובמקום שנקבעו בצו או על פיו, ולהיבדק כל בדיקה שתידרש, לדעת אותו אדם, לשם קביעת כשרו לשירות בעבודה פלונית; בדיקה רפואית לענין סעיף זה תיעשה בידי רופא שמינהו לכך שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר הבריאות, או מי ששרים אלה הסמיכו אותם לכך.