חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "גוף ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק;

  "המנהל" - עובד הציבור ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הסמיך לענין תקנות
  אלה;

  "התאמה", "התאמות" - כהגדרתן בסעיף 8(ה) לחוק, לרבות התאמות פיסיות, בין במקרקעין ובין במיטלטלין, ולרבות מכשירים, עזרים, התקנים, אמצעי מחשוב של חומרה ותוכנה, שינויים או התקנות במקרקעין ובמבנים, וכל אבזר, או אמצעי הנדרש לעובד עם מוגבלות במקום עבודתו, עקב צרכיו המיוחדים, לשם ביצוע העבודה ולשם תפקודיומיומי במקום העבודה ככלל העובדים; וכן תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה (להלן - שירותי תרגום ותמלול) וכן הדרכה למעביד של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם הדרכה מקצועי בתחום אותה המוגבלות, ב-6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד (להלן - הדרכה ראשונית למעביד);

  "מורשה לנגישות" - מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק, או מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק, לפי הענין; ואולם כל עוד לא מתקיים פנקס של מורשי נגישות, יהיה מורשה לנגישות בעל מקצוע שקיבל הכשרה מתאימה או שהוא בעל ידע בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שהתמחה בהתאמת מקום עבודה לאנשים עם מוגבלות, מתוך רשימה שהכין המנהל לענין זה בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם הרשם כמשמעותו בסעיף 19מא(ו) לחוק;

  "מעביד" - מעביד או מי שעומד להיות מעביד של עובד עם מוגבלות, למעט אם הוא גוף ציבורי או מפעל מוגן שאוצר המדינה משתתף בתקציבו כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ובמקרה של העסקת עובד באמצעות קבלן כוח אדם - המעסיק בפועל;

  "עובד" - לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד;

  "עובד עם מוגבלות" - אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק, שהוא עובד המועסק בהיקף של שליש משרה לפחות, למעט עובד כאמור המועסק לתקופה קצובה מראש הפחותה מ-12 חודשים (להלן - תקופה קצובה), אך לרבות כאמור המועסק לתקופות קצובות רצופות שעולות יחד על 12 חודשים; לענין זה יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת העילות המנויות בסעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

  "עלות ההתאמה" - העלות הכוללת של רכישת ההתאמה או של שכירתה לשימושו של עובד עם מוגבלות במקום העבודה, שאישר המנהל, לרבות עלות הובלתה, התקנתה ועלות אישור מורשה לנגישות לפי תקנה 4(ג), ולרבות עלויות הוצאת הערבות הבנקאית האמורה בתקנה 7 ובלבד שאינן עולות על סך 5% מסכום הערבות, אך למעט עלות תחזוקתה ותיקונה של ההתאמה; ולענין מעביד שהוא עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - למעט מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - למעט מס הערך המוסף על רכישת ההתאמה או שכירתה ועל ההוצאות הכרוכות בה כאמור;

  "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

לתחילת העמוד 2. השתתפות המדינה במימון התאמות
 • (א) המדינה תשתתף בעלות כל ההתאמות שנשא בהן מעביד בעד כל עובד עם מוגבלות בסכומים המרביים (להלן - סכום השתתפות המדינה) כמפורט להלן:

  (1) מעביד המעסיק עד 25 עובדים - 19,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 1,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות;

  (2) מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים ולא יותר מ-200 עובדים - 17,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 3,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות;

  (3) מעביד המעסיק יותר מ-200 עובדים - 15,000 שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של 5,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) השתתפות המדינה בעלות הדרכה ראשונית למעביד, לא תעלה על 3,000 שקלים חדשים, ועל 95% מעלות ההתאמה, לפי הנמוך מביניהם.

  (ג) מעביד שהמדינה השתתפה בעלות ההתאמות שנשא בהן כאמור בתקנת משנה (א), תתחדש זכותו להשתתפות כאמור בתום חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר לו את סכום השתתפות המדינה לראשונה, ובלבד שנדרשת התאמה נוספת על אלה שכבר השתתפו במימונם והיא רלוונטית לתפקודו המשתנה של העובד ולביצוע עבודתו.

לתחילת העמוד 3. סייגים להשתתפות המדינה
 • (א) קיבל עובד עם מוגבלות או מעביד השתתפות מלאה או חלקית במימון התאמה אשר מסייעת להשתלבותו בעבודה, לפי כל דין אחר, לרבות חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, או מגוף ציבורי או באמצעותו, יופחת הסכום שקיבל כאמור מסכום השתתפות המדינה לפי תקנות אלה.

  (ב) השתתפות המדינה במימון התאמה לא תינתן בכל אחד מאלה:

  1. עלות ההתאמה אינה עולה על סכום של 1,000 שקלים חדשים; פסקה זו לא תחול על התאמה כאמור בתקנה 2(ב);

  2. הבקשה להשתתפות המדינה לפי תקנות אלה הוגשה לאחר שחלפו 18 חודשים או יותר מיום רכישת ההתאמה או שכירתה;

  3. המעביד אינו מעסיק או חדל להעסיק, עובד עם מוגבלות שההתאמה משרתת אותו.

  (ג) השתתפות המדינה במימון ההתאמה, שהיא החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת, תינתן בכפוף להוראות תקנות אלה, רק אם התקיים אחד מאלה, ובלי לגרוע מחובת המעביד לשמור על ההתאמה ולהחזיקה במצב טוב וראוי לשימושו של העובד;

  1. ההתאמה הקיימת אינה עונה עוד על צורכי עבודתו של העובד;

  2. ההתאמה הקיימת חדלה לשמש כראוי עובד עם מוגבלות ואינה ניתנת לתיקון או שההשקעה בתיקונה אינה סבירה בנסיבות הענין.
לתחילת העמוד 4. בקשה להשתתפות המדינה
 • (א) מעביד או מי שעומד להיות מעביד של עובד עם מוגבלות, המעוניין בהשתתפות המדינה בעלות התאמה לפי תקנה 2 או 6, יגיש למנהל בקשה לפי הטופס שבתוספת.

  (ב) השתתפות המדינה תינתן רק לגבי התאמה שאישר המנהל; המנהל לא יאשר התאמה אלא אם כן שוכנע כי היא דרושה לשילובו של עובד עם מוגבלות במקום העבודה, ואם אושרה למעביד התאמה בעבור עובד עם מוגבלות, והיא יכולה לשמש עובד נוסף עם מוגבלות בלי לפגוע בעובד שבעבורו אושרה, לא יאשר המנהל התאמה נוספת; החלטה מנומקת של המנהל תימסר בכתב למעביד ולעובד עם מוגבלות בתוך 30 ימים מיום שהוגשה הבקשה; המנהל יודיע בהחלטתו על הזכות לערור על ההחלטה לבית הדין לעבודה.

  (ג) לאחר התקנת ההתאמה, ימסור המעביד למנהל אישור של מורשה לנגישות בתחום הנוגע בדבר על תקינות ההתאמה, בטיחותה והתאמתה לצורכי העובד, וכן קבלות או מסמכים אחרים לפי דרישת המנהל; ראה המנהל כי המעביד זכאי להשתתפות המדינה לפי תקנות אלה יאשר, בתוך 15 ימים מיום שהומצאו לו כל המסמכים והקבלות כנדרש, להעביר את סכום ההשתתפות לידי המעביד.

  (ד) אישור מורשה לנגישות כאמור בתקנת משנה (ג) לא יידרש לענין הדרכה ראשונית למעביד, שירותי תרגום ותמלול, או התאמה אחרת שהורה המנהל לענין זה.

לתחילת העמוד 5. מכירה או השכרה של התאמה
 • (א) נמכרה או הושכרה התאמה, שהמדינה השתתפה במימונה לפי תקנה 2, והמכירה או ההשכרה בוצעה בתוך חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר את סכום השתתפות המדינה למעביד, יחזיר המעביד למדינה את החלק היחסי מתוך תמורת המכירה או ההשכרה, לפי היחס שבין סכום השתתפות המדינה לבין עלות ההתאמה, בניכוי חלק יחסי של סכום זה שיחושב לפי היחס של התקופה ששימשה בה ההתאמה להעסקת עובד עם מוגבלות אצל המעביד, לחמש שנים (להלן - החזר למדינה); תקנת משנה זו לא תחול אם בתמורה למכירת ההתאמה או השכרתה, קיבל המעביד התאמה שהיא שכלול או שדרוג של ההתאמה שנמכרה או הושכרה, ובלבד שהמנהל אישר מראש ביצוע המכירה או ההשכרה בתמורה כאמור.

  (ב) חדלה התאמה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות בתוך חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר את סכום השתתפות המדינה למעביד, והיא אינה משמשת עובד עם מוגבלות במקום העבודה ולא נמכרה או הושכרה כאמור בתקנת משנה (א), יאפשר המעביד למדינה למכור את ההתאמה בעצמה או להעבירה לאחר; נמכרה ההתאמה או הועברה כאמור, יקבל המעביד את תמורת המכירה או את שווי ההתאמה, לפי הענין, בניכוי החזר למדינה.

  (ג) המעביד ידווח למנהל בכתב בתוך 21 ימים מיום שנודע לו על כל אחד מאלה, ובלבד שטרם חלפו חמש שנים מיום שהמנהל אישר להעביר למעביד את סכום השתתפות המדינה במימון ההתאמה:

  1. ההתאמה הושכרה או נמכרה;

  2. ההתאמה חדלה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות.

  (ד) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על התאמות אלה:

  1. התאמה במקרקעין;

  2. התאמה שחוברה למיטלטלין עד שאין אפשרות להפרידם, או שהפרדתם כרוכה בנזק בלתי סביר או בהוצאות בלתי סבירות, ובלבד שההתאמה טפלה למיטלטלין;

  3. שירותי תרגום ותמלול.

  (ה) תקנה זו לא תחול על הדרכה ראשונית למעביד.

לתחילת העמוד 6. בקשה למימון מוגדל
 • (א) מעביד של עובד עם מוגבלות שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות אשר נחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, רשאי לבקש השתתפות המדינה במימון עלות התאמות במקרקעין בעד אותו עובד בסכום נוסף על ההשתתפות האמורה בתקנה 2(א), ואולם לא יבקש מימון מוגדל לפי תקנה זו מעביד שחייב בביצוע ההתאמות האמורות לפי פרק ה1 לחוק, וזאת אם הוא חייב בביצוען בתוך 12 חודשים ממועד הבקשה, לכל המאוחר.

  (ב) מעביד של עובד עם מוגבלות המחזיק תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, רשאי לבקש השתתפות המדינה במימון עלות התאמות במחשוב מיוחד לעיוורים בעד אותו עובד בסכום העולה על הקבוע בתקנה 2(א).

  (ג) המנהל יאשר, בכפוף להוראות תקנות אלה, מימון נוסף כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם ראה כי צרכיו המיוחדים של העובד עם המוגבלות לשם ביצוע העבודה מצדיקים זאת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  1. השתתפות המדינה במימון ההתאמות האמורות בעד העובד עם המוגבלות, לרבות המימון המוגדל, לא תעלה על 60,000 שקלים חדשים בסך הכל;

  2. המעביד נשא בעלות של 5,000 שקלים חדשים לפחות בגין אותן התאמות.
לתחילת העמוד 7. ההשתתפות - מענק מותנה
 • (א) סכום השתתפות המדינה כאמור בתקנות אלה, לרבות המימון המוגדל כאמור בתקנה 6, יינתן בתוך 60 ימים ממועד אישור זכאות המעביד כאמור בתקנה 4(ג), כהלוואה למעביד, כנגד ערבות בנקאית בשיעור של 20% מסכום ההלוואה, בהתאם להוראות המנהל (להלן - ההלוואה); ההלוואה תהפוך למענק בתום 12 חודשים מיום רכישתה או שכירתה של ההתאמה בידי המעביד לשימושו של העובד לפי תקנות אלה, בהתקיים אחד מאלה:

  1. ממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד בין המעביד לבין העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה או נשכרה ההתאמה;

  2. ההתאמה משמשת עובד אחר עם מוגבלות, כאמור בתקנות אלה;

  3. המעביד הוכיח למנהל כי פעל בתום לב וכי התקיימו כל אלה:

   (א) המעביד עשה מאמץ סביר להמשך העסקתו של העובד עם המוגבלות 
   שבעבורו נרכשה ההתאמה או נשכרה, או שבנסיבות הענין לא היה סביר להמשיך בהעסקתו;

   (ב) המעביד עשה מאמץ סביר להעסיק עובד אחר עם מוגבלות, אשר זקוק לאותה התאמה.

   מעביד שקיבל את סכום השתתפות המדינה במימון התאמה לפי תקנות אלה, ולא התקיימו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), יחזיר את ההלוואה, או אם הורה המנהל כי יחזיר רק את חלקה, בהתחשב בתועלת שצמחה למעביד מן ההתאמה ובתועלת שצמחה לעובדים עם מוגבלות במקום העבודה - בהתאם להוראותיו; ההלוואה תוחזר בתוך 60 ימים מהיום שבו נשלחה למעביד הודעה על חובתו להחזיר את ההלוואה או חלקה, או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמחדה, התשכ"א-1961, מיום שחדלו להתקיים התנאים שבתקנת משנה (א) ועד למועד החזר ההלוואה בפועל.

   (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום ההשתתפות בעלות הדרכה ראשונית למעביד יהיה מענק מעת תשלומו למעביד.
לתחילת העמוד 8. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 150 ימים מיום פרסומן ( להלן - יום התחילה).

לתחילת העמוד 9. תחולה
 • תקנות אלה, יחולו על התאמות שנרכשו או נשכרו לפני יום התחילה, ובלבד שנרכשו או נשכרו לאחר יום פרסומן.

 • (תקנה 4(א))

  בקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות

  לכבוד
  המנהל
  משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
  ........................

  בהתאם לתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה
  במימון התאמות), התשס"ה-2005 (להלן - התקנות), אני מגיש/ה בזה בקשה
  להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות שאני מעסיק/שבכוונתי להעסיק
  (מחר את המיותר).

  1. פרטי המעביד

  שם המעביד: .............. מס' זיהוי: ..................

  מס' העובדים המועסקים אצל המעביד (לרבות מועסקים באמצעות קבלן כוח אדם)...

  מען מקום העבודה: ......................................................

  עוסק מורשה - כן/לא (מחק את המיותר).

  2. פרטי העובד

  שם העובד* שבעבורו מיועדת ההתאמה (להלן - העובד):........................

  מס' זהות:.......................

  מען העובד:....................................

  סוג מוגבלות העובד: סמן:( )פיסית ( )ראיה ( )שמיעה ( )נפשית ( )שכלית

  פרט: ....................................(יש לצרף מסמכים המאמתים את סוג המוגבלות ודרגתה, אם מצויים ברשות העובד).

  העובד מוכר/אינו מוכר כאדם עם מוגבלות על ידי גוף ציבורי שהוא:
  ( )משרד הביטחון ( )המוסד לביטוח לאומי ( )משרד הרווחה ( )משרד הבריאות
  ( ) אחר: ..................

  היקף משרת העובד: .............(יש לציין אם העובד מועסק/יועסק במשרה מלאה/שליש משרה/אחרת).

  תפקיד העובד: ..............................

  העובד מועסק/מיועד להיות מועסק (מחק את המיותר) אצלי מיום .............
  ברציפות/שלא ברציפות (מחק את המיותר) לתקופה של 12 חודשים לפחות/פחות מ-12
  חודשים (מחק את המיותר).

  (לגבי אי-רציפות בהעסקת העובד, יש לציין את משך ההפסקות, מועדיהן וסיבותיהן):

  .......................................................................
  .......................................................................

  3. ההתאמה המבוקשת, ועלותה

  ההתאמה שלענינה מוגשת הבקשה:.........................................

  .......................................................................
  .......................................................................
  (יש לציין פרטים מלאים לגבי מהות ההתאמה, וכן סוג, דגם ומקום ייצור ומדוע היא דרושה לשם שילובו של העובד בעבודה, בהתחשב במוגבלות ובעיסוק).

  סך כל עלות ההתאמה: .................... שקלים חדשים (יש לצרף הצעות מחיר או אסמכתאות אחרות; אם ההתאמה כבר נרכשה/נשכרה' יש לצרף קבלות ולציין תאריך הרכישה/השכירות).

  האם מתבקש מימון מוגדל לפי תקנה 6 - כן/לא (מחק את המיותר).

  ההתאמה מהווה/אינה מהווה החלפה/שכלול/שדרוג של התאמה קיימת (מחק את המיותר).

  הסיבה להחלפה/שכלול/שדרוג היא: .........................................
  .......................................................................
  .......................................................................

  (יש לציין מדוע ההתאמה הקיימת אינה עונה לצורכי עבודתו של העובד; אם ההתאמה הקיימת חדלה לשמש עובד עם מוגבלות כראוי, יש לציין זאת ולציין אם היא ניתנת לתיקון ואת עלותו).

  השתתפות קודמת של המדינה בהתאמה לאותו עובד אושרה לי על ידי המנהל ביום
  ............/לא ניתנה (מחק את המיותר).

  אני מצהיר כי קיבלתי/לא קיבלתי (מחק את המיותר) השתתפות במימון ההתאמה מגוף ציבורי כאמור בתקנה 3(א) לתקנות, ולמיטב ידיעתי העובד שההתאמה מיועדת לו קיבל (מחק את המיותר) השתתפות במימון ההתאמה כאמור; אני מתחייב שאם אקבל או העובד יקבל השתתפות כאמור, אודיעך מיד; סכום ההשתתפות שקיבלתי/ שהעובד קיבל (מחק את המיותר).

  מ................................
  הוא.............................. שקלים חדשים.

  4. התחייבויות המעביד (אין צורך למלא סעיף זה אם ההתאמה היא הדרכה ראשונית
  למעביד).


  (א) ידוע לי כי לאחר אישור בקשה זו יהיה עלי -

  1. לרכוש/לשכור את ההתאמה;

  2. לקבל אישור מורשה לנגישות לרכישה/שכירות ולהתאמתה לעובד;

  3. להעסיק את העובד למשך 12 חודשים לפחות;

  4. להודיע לך בכתב על ביצוע הרכישה/השכירות בצירוף מסמכים המאמתים את הרכישה/השכירות ובצירוף אישור מומחה לנגישות, ומסמכים אחרים שתדרוש, כתנאי לקבלת השתתפות במימון.

  (ב) ידוע לי, ואני מתחייב, כי -

  1. ההשתתפות תינתן כהלוואה, כנגד ערבות בנקאית בשיעור של 20% מסכום ההלוואה, בתנאים שתורה, אשר תהפוך למענק בתום 12 חודשים מיום רכישתי/שכירתי את ההתאמה לשימוש העובד, רק אם יתקיים אחד מאלה:

   (א) ימשיכו להתקיים יחסי עובד ומעביד ביני ובין העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה או נשכרה ההתאמה;

   (ב) ההתאמה תשמש עובד אחר עם מוגבלות, כאמור בתקנות;

   (ג) אוכיח לך כי התנאים שלעיל לא התקיימו חרף העובדה שפעלתי בתום לב ועשיי מאמץ סביר להמשיך את העסקתו של העובד עם המוגבלות, וכן עשיתי מאמץ סביר להעסיק עובד אחר עם מוגבלות הזקוק להתאמה;

  2. אם ההלוואה האמורה לעיל לא תהפוך למענק, יהיה עלי להשיבה במלואה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום שחדלו להתקיים התנאים שלעיל, ועד ליום התשלום בפועל, וזאת בתוך 60 ימים מיום שאקבל הודעה על חובתי להחזירה, או להשיב כאמור חלק ממנה - אם תורה כי עלי להחזיר רק חלק ממנה, בהתחשב בתועלת שצמחה לי מן ההתאמה ובתועלת שצמחה לעובדים עם מוגבלות במקום העבודה, ובהתאם להוראותיך;

  3. אם ההתאמה חדלה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות בטרם חלפו 5 שנים מיום אישורך לזכאותי לסכום השתתפות המדינה, ואמכור את ההתאמה או אשכיר אותה, אשיב למדינה את החלק היחסי מתוך תמורת המכירה או ההשכרה, לפי היחס שבין סכום השתתפות המדינה לבין עלות ההתאמה, בניכוי חלק יחסי של סכום זה שיחושב לפי היחס של התקופה ששימשה בה ההתאמה להעסק עובד עם מוגבלות אצלי, לחמש שנים, ובנסיבות אלה, אם לא אמכור או אשכיר את ההתאמה, יהיה עלי לאפשר למדינה את מכירתה או השכרתה כאמור כדי שתקבל את ההחזר למדינה;

  4. עלי להודיע לך בכתב, בתוך 21 ימים, אם יקרה אחד מאלה בתוך 5 השנים שממועד אישורך לזכאותי לסכום השתתפות המדינה:

  (א) ההתאמה תחדל לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות;

  (ב) אמכור את ההתאמה או אשכיר אותה.

  (ג) אני מתחייב לשמור על ההתאמה ולהחזיקה במצב טוב וראוי לשימושו של העובד עם המוגבלות.

  5. אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, וכי אודיעך מיד על כל שינוי שיחול בהם.

  תאריך: ................ חתימת המעביד: ..............

  (אם המעביד תאגיד, תהיה הבקשה חתומה בחותמת תאגיד ובחתימת המורשים לחתום
  מטעמו).

  הריני מאשר את נכונות אמור בבקשה בנוגע אלי. חתימת העובד: .........