חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תוספת שניה

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיפים 19ה, 19י ו-19יב)

  (שירות ציבורי)

  (1) שירות בריאות;

  (2) שירות בידור;

  (3) שירות חינוך, השכלה או פנאי, ולענין נגישות השירות הציבורי - למעט שירות חינוך כמשמעותו בסימן ז';

  (4) שירות רווחה;

  (5) שירות ספורט;

  (6) שירות תיירות;

  (7) שירות אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, מוניות והשכרת רכב או כל שירות תחבורה, ואולם לענין נגישות שירות מהשירותים המפורטים בפסקה זו יחולו הוראות פרק ה', למעט לענין השכרת כלי רכב כאמור בסעיף 19יב;

  (8) שירות תרבות;

  (9) שירות הארחה;

  (10) שירות מסחר;

  (11) שירות דת;

  (12) שירות אנרגיה;

  (13) שירות בזק;

  (14) שירות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי.