חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תוספת שלישית א'

לתחילת העמוד תוספת שלישית א'
 • (סעיף 19ט(ג2) ו-(ג3))

   

   

  טור א'

  הרשות הציבורית

  טור ב'

  מספר הבניינים הקיימים שלגביהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות

  טור ג'

  המועד להשלמת ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות

  (1) כל משרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, וכן משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

  473

  כ"ג בטבת התשע"ט

  (31 בדצמבר 2018)

  כלל הבניינים הקיימים

  ג' בטבת התש"ף

  (31 בדצמבר 2019)

  (2) המוסד לביטוח לאומי

  16

  כמפורט בחלק ג' לסנפח א' לצו שוויון צכויות לאנשים עם מוגבלות (הוספה של רשויות ציבוריות לתוספת השלישית א' לחוק), התשע"ט-2018

  (3) חברת דואר ישראל בע"מ

  1,319

  כמפורט בחלק ג' לסנפח ב' לצו האמור בפרט (2)