חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תוספת רביעית

לתחילת העמוד תוספת רביעית
 • טור א'

  הגורם שברשותו המידע

  טור ב'

  תנאים שמתקיימים באדם עם מוגבלות לעניין היות עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית

  1. המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות

  גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 40% לפחות; לעניין זה יראו קביעת אחוזי מוגבלות בניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, דרגת נכות בידי גורם מוסמך כאמור.

  2. המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות

  גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 20% לפחות, ומתקיים בו אחד מאלה:

  המוסד לביטוח לאומי

  (1) הוא הוכר כזכאי לשיקום תעסוקתי מחמת מוגבלות לפי פרקים ה' או ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] לפי פרקים ה' או ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  משרד הביטחון

  (2) הוא משוקם או זכאי לשיקום תעסוקתי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

  משרד הכלכלה והתעשייה

  (3) הוא משתתף או השתתף בתכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

  3. משרד הכלכלה והתעשייה

  הוא הוכר כזכאי לשכר מינימום מותאם לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

  4. משרד הרווחה והשירותים החברתיים

  הוא הוכר כזכאי לשירותי רווחה מחמת מוגבלותו בידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותי, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 •  

  טור א'

  הגורם שברשותו המידע

  טור ב'

  תנאים שמתקיימים באדם עם מוגבלות לעניין היות עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית

  המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר

  מתקיימים בו שני אלה:

  (1) גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 20% לפחות או שרופא של המשטרה או של שירות בתי הסוהר, לפי העניין, חיווה את דעתו שמצבו הרפואי עולה על דרגת נכות שעשויה להגיע לכדי 20%; 

  (2) ועדה רפואית לפי סעיף 20 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, או לפי סעיף 87 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, שחררה אותו מחמת מוגבלותו משירות מקצועי או משירות בתפקיד מבצעי בכוח הייעודים לתפקיד אחר במשטרה או בשירות בתי הסוהר, לפי העניין.