חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ז': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ז': הוראות שונות
לתחילת העמוד 27. תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 28
 • בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא:

  "פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

לתחילת העמוד 28. תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) - מס' 10
 • בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בסעיף 15א -

  (1) כותרת השוליים תהיה "ייצוג הולם";

  (2) בסעיף קטן (א), במקום "להלן - ייצוג הולם)" יבוא וכן לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן - ייצוג הולם); בסעיף זה, "אדם עם מוגבלות", "אנשים עם מוגבלות" - כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

  (3) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "לרבות ביצוע התאמות כהגדרתן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

  (4) בסעיף קטן (ג) -

  (א) אחרי "שתיקבע בה" יבוא "ולענין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרתה";

  (ב) בסופו יבוא "וכן מתן עדיפות במכרז לאדם עם מוגבלות מקום שאנשים עם מוגבלות אינם מיוצגים באופן הולם, ושהמועמד, שהוא אדם עם מוגבלות, הינו בעל שירושים דומים לכישוריהם של המועמדים האחרים.

לתחילת העמוד 29. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999).