חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ו': נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

לתחילת העמוד פרק ו': נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
לתחילת העמוד 20. הקמת הנציבות
 • מוקמת בזה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

לתחילת העמוד 21. תפקידי הנציבות
 • הנציבות תפעל -

  (1) לקידום עקרונות היסוד של חוק זה;

  (2) לקידום שוויון ולמניעת הפליה של אנשים עם מוגבלות;

  (3) לעידוד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה;

  (4) למילוי התפקידים שהוטלו עליה בחוק זה.

לתחילת העמוד 22. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • (א) הממשלה, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, תמנה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  (ב) הנציב יהיה ממונה על ביצוע תפקידי הנציבות.

לתחילת העמוד 23. כשירות לכהונה של הנציב
 • כשיר לכהן כנציב, אזרח ישראלי ותושב ישראל, שהוא בעל תואר אקדמי במקצוע שבתחום תפקידי הנציבות; הנציב יהיה עובד המדינה והודעה על מינויו תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 24. עובדי הנציבות
 • עובדי הנציבות יהיו עובדי המדינה.

לתחילת העמוד 25. תקציב הנציבות
 • תקציב הנציבות ייקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

לתחילת העמוד 26. ועדה מייעצת
 • (א) שר העבודה והרווחה ושר המשפטים ימנו לנציבות ועדה מייעצת; הודעה על מינוי הוועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

  (ב) בוועדה המייעצת יהיו חברים אנשים עם מוגבלויות שונות, או נציגיהם לפי הענין, נציגי ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, מומחים בתחומי פעולתה של הנציבות, משפטנים ונציגי ציבור; רוב החברים בוועדה המייעצת יהיו אנשים עם מוגבלות.

  (ג) הנציב יוועץ עם הוועדה המייעצת בענינים הנוגעים לתפקידי הנציבות.

לתחילת העמוד 26א. שמירת זכויות
 • חוק זה בא להוסיף על כל זכות או חובה הקבועות על פי דין ואינו בא למעט ממנה.

לתחילת העמוד 26ב. דין המדינה
 • לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.