חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ה'2: הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים

לתחילת העמוד פרק ה'2: הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים
לתחילת העמוד 19סט. הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים
 • (א) בפרק זה - 

  "אדם עם מוגבלות מקצרת חיים" - אדם עם מוגבלות שאקטואר ממונה הכיר במוגבלות שיש לו ככזו שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעונמת תוחלת חיים ממוצעת שתקופה העולה על שלוש שנים, ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים;

  "אקטואר ממונה" - אקטואר שמונה בהתאם להוראות שקבע הממונה לעניין זה"

  "גוף פיננסי" - גוף מהגופים המנויים בפ=סקאות (1) עד (3) להגדרה "גוף פיננסי" בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, או גוף אחר שקבע שר האוצר, בצו, לעניין פרק זה;

  "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

  "מבטח" ו"הממונה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח.

   

  (ב) לא יסרב גוף פיננסי שנותן הלוואות לדיור לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, אם מתקיימים כל אלה:

  (1) הבקשה להלוואה לדיור היא לאחת ממטרות אלה:

  (א) רכישת דירה יחידה בכהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, והוראות סעיף 9(ג1ג)(2) לחוק האמור חלות על אותו אדם;

  (ב) רכישת קרקע לבנייה עצמית, ואין לאותו אדם נכס אחר נוסף על הקרקע לבנייה העצמאית או על המבנה שייבנה בבנייה העצמית;

  (2) האדם עם מוגבלות מקצרת חיים עומד באותם תנאים להלוואה שהגוף הפיננסי מציע לאדם בלא מוגבלות, והוא הציג לגוף הפיננסי אישור על כך שרכש פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים כאמור בסעיף 19ע.

   

  (ג) סכום ההלוואה לדיור שייתן גוף פיננסי לפי הוראות סעיף זה יהיה פי שניים לפחות מסכום ביטוח החיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לפי סעיף 19ע(ג)(2), ולכל היותר מיליון שקלים חדשים; ואולם גוף פיננסי רשאי להסכים לתת הלוואה בסכום גדול יותר ואדם עם מוגבלות מקצרת חיים רשאי לבקש מגוף פיננסי כי סכום ההלוואה יהיה קטן יותר.

   

  (ד) הציע גוף גוף פיננסי לאדם עם מוגבלות הלוואה לדיור, והודיע האדם עם מוגבלות לגוף הפיננסי כי פנה למבטח במטרה לרכוש ביטוח חיים לפי הוראות סעיף 19ע(ב)(1) וכי קיבל תשובה מאת המבטח לפנייתו כאמור, תוארך הצעת הגוף הפיננסי בעשרה ימים נוספים.

   

  (ה) תקופת החזר ההלוואה לדיור לפי סעיף זה תהיה 15 שנים; ואולם גוף פיננסי רשאי להסכים לתקופת החזר ארוכה יותר ואדם עם מוגבלות מקצרת חיים רשאי לבקש מגוף פיננסי כי תקופת ההחזר תהיה קצרה יותר.

   

  (ו) החזר ההלוואה לדיור לגוף הפיננסי יהיה בתשלום חודשיים בלבד, והגוף הפיננסי אינו רשאי לקבוע בהסכם ההלוואה לדיור כי פרעונה של ההלוואה כולה יהיה רק בתום תקופת ההלוואה; ואולם גוף פיננסי ואדם עם מוגבלות מקצרת החיים רשאים להסכים שפירעון ההלוואה יהיה במספר תשלומים שנתיים שכל אחד מהם יהיה בעבור מספר חודשים במצטבר.

לתחילת העמוד 19ע. ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לשם נטילת הלוואה לדיור
 • (א) לא יסרב מבטח שמוכר ביטוח חיים למטרת הלוואה לדיור למכור פוליסת ביטוח חיים כאמור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, עקב מוגבלותו, אלא בכפוף להוראות סעיף 19לה והוראות סעיף זה.

  (ב) 

  (1) פנה אדם עם מוגבלות למבטח במטרה לרכוש ביטוח חיים לשם נטילת הלוואה לדיור כאמור בסעיף 19סט, יודיע לו המבטח, בכתב, על הסכמתו או סירובו לבטחו בביטוח חיים, בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת מלוא הנתונים הנדרשים מהאדם עם המוגבלות; החלטת מבטח כאמור תתבסס על החלטת אקטואר ממונה, על סמך הנתונים שהועברו אליו על ידי המבטח, אם האדם הוא אדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

  (2) לא הודיע מבטח לאדם עם מוגבלות על החלטתו בתוך 15 ימי עבודה, יהיה זכאי האדם עם המוגבלות לקבל ביטוח חיים מאותו מבטח בתנאים שהמבטח מציע לאדם בלא מוגבלות.

  (3) הממונה רשאי להורות על תקופה קצרה יותר למתן החלטה לפי סעיף קטן זה.

  (ג)

  (1) סירב מבטח למכור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים פוליסת ביטוח חיים לשם נטילת הלוואה לדיור, בהתאם להוראות סעיף 19לה וסעיף קטן (ב), יציע המבטח לאותו אדם לרכוש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

  (2) ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים יהיה בסכום השווה למחצית יתרת סכום ההלוואה לדיור שהציע גוף פיננסי לאותו אדם לפי הוראות סעיף 19סט(ג) ולכל היותר 500,000 שקלים חדשים; ואולם מבטח רשאי להסכים לבטח את האדם עם מוגבלות מקצרת חיים בסכום גדול יותר ואדם עם מוגבלות מקצרת חיים רשאי לבקש שסכום הביטוח יהיה קטן יותר.

  (3) על החלטת מבטח לסרב אדם עם מוגבלות מקצרת חיים לפי הוראות פסקה (1) יחולו הוראות סעיף 19לה, בשינויים המחוייבים; להודעה על החלטה כאמור יצרף המבטח הסבר בכתב לכך שהחליט שלא לבטח את האדם עם המוגבלות או לתת לו יחס שונה כמשמעותו בסעיף 19לה, תמצית של בסיס הנתונים או תמצית של המידע עם המוגבלות לפנות לממונה כדי שיבדוק את ההחלטה לסרב לבטחו כאמור והסבר בדבר האפשרות שרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון תבדוק באופן מדגמי את החלטתו; כמו כן יציין המבטח את זכותו של אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לבק ש סיוע חודשי מהמדינה לפי הוראות סעיף 19עא.

  (4) תקופת הכשרה לביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים כאמור בסעיף קטן זה תהיה 2.5 שנים.

  (ד) 

  (1) הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי לקבוע הוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לפי סעיף זה וניסוחם, ובכלל זה מבנה פוליסת ביטוח החיים וצורתה, לרבות הוראות לעניין האותיות בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן ובין השטח שבו נכלל המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, הבלטתם ואופן ניסחום, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי פסקה זו יפורסמו ברשומות.

  (2) הסדר הסותר תנאי שיש לקבעו על פי הוראות שנקבעו כאמור בפסקה (1) לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו כאמור, זולת, אם ההסדר הוא לטובת המבוטח; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של המבטח. 

לתחילת העמוד 19עא. סיוע חודשי מהמדינה לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ברכישת דירה
 • (א) אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שנטל הלוואה לפי הוראות סעיף 19סט ורכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לפי הוראות סעיף 19ע, זכאי לקבל מהמדינה סיוע חודשי להלוואה לדיור בסכום הנקוב בחלק א' לתוספת החמישית, בכפוך לכך שהתקיימו בו אמות המידה לפי הוראות סעיף קטן (ג), כל עוד הוא מבוח בביטוח חיים כאמור, ובכלל זה בשל כך שפוליסת ביטוח החיים כאמור לא בואלה, או כל עוד ההלוואה לדיור שניתנה לו לא בוטלה או לא נפרעה במלואה; פסק אדם עם מוגבלות מקצרת חיים להיות מבוטח, בין השאר בשל כך שפוליסת ביטוח החיים כאמור בוטלה, או שההלוואה לדיור שניתנה לו בוטלה או נפרעה במלואה, תיפסק זכאותו לסיוע מהמדינה כאמור בסעיף זה מהמועד שבו פסק להיות זכאי לביטוח חיים או מהמועד שבו ההלוואה לדיור שניתנה לו בוטלה או נפרעה במלואה, לפי המוקדם, וסכומים שושולמו לו לאחר אותו מועד יושבו למדינה.

  (ב) תקציב לסיוע לפי סעיף קטן (א)ייקבע בסעיף תקציב משרד הבינוי והשיכון בחוק התקציב השנתי בסכום כולל שלא יפחת מהסכום הנקוב בחלק ב' לתוספת החמישית; לעניין זה, "סעיף תקציב" - כהגדרתו בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התמ"ה-1985.

  (ג) שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, לאחר התייעצותעם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע אמות מידה לקבלת הסיוע האמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 19עב. פטירת אדם עם מוגבלות מקצרת חיים
 • (א) נםטר אדם עם מוגבלות מקצרת חיים בתקופת האכשרה כמשמעותה בסעיף 19ע(ג)(4) יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

  (1) היה הגוף הפיננסי שנתן לו את ההלוואה לדיור תאגיד בנקאי או תאגיד עזר, יפעל בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין כמשמעותן בפקודת הבנקאות, 1941;

  (2) היה הגוף הפיננסי שנתן לו את ההלוואה לדיור קופת גמל, חברה מנהלת או מבטח, יפעל בהתאם להוראות הממונה שניתנו בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין;

  (3) קבע שר האוצר גוף פיננסי נוסף לפי ההגדרה "גוף פיננסי" שבפרק זה, יפעל הגוף הפיננסי בהתאם להוראות הגוף המסדר שמפקח עליו; לעניין זה - 

  "חברת מנהלת" ו"קופת גמל" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

  "תאגיד בנקאי" ו"תאגיד עזר" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

   

  (ב) שר האוצר, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל והממונה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין פטירת אדם עם מוגבלות מקצרת חיים לאחר תקופת האכשרה. 

לתחילת העמוד 19עג. דיווח לכנסת ושינוי התוספות והתנאים לקביעת מוגבלות מקצרת חיים
 • (א) שר האוצר, שר הבינוי והשיכון הממונה והמפקח על הבנקים ידווחו לועדת הכספים של הכנסת - 

  (1) על התקדמותם בהיערכות וביישום ההסדר הקבוע בפרק זה -  עד יום כ"ו באדר א' התשס"ט (3 במרס 2019);

  (2) על אופן יישום ההסדר הקבוע בפרק זה, מספר האנשים עם מוגבלות מקצרת חיים שנטלו הלוואה לדיור לפי סעיף 19סט, מספר ההחלטות שלפיהן סירבו מבטחים לבטח אנשים עם מוגבלות לפי סעיף 19ע, ובכלל זה מספר ההחלטות כאמור שבבדיקה מדגמית כאמור באותו סעיף נקבע לגביהן שאינן סירוב סביר, ועלות יישומו של ההסדר לפי פרק זה בתקציב המדינה - עד יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובתום כל שנתיים לאחר מכן.

  (ב) בכפוף לדיווח הראשון לפי הוראות סעיף קטן (א)(2), רשאים שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, הממונה והנציב ובאישור ועדת הכספים של הכנסת - 

  (1) לשנות, בצו, את הסכומים הנקובים בתוספת החמישית;

  (2) לקבוע תנאים נוספים להגדרתו של אדם כאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, אם מהניסיון שנצבר ביישום ההסדר לפי פרק זה עלה כי הדבר נדרש כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות ליטול הלוואות לדיור; ואולם לא יהיה בקביעת תנאים נוספים כאמור כדי לשנות תנאים שנקבעו בפוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בנרכשה ערב קביעת התנאים הנוספים.

לתחילת העמוד 19עד. עדכון סכומים
 • (א)

  (1) הסכומים הנקובים בסעיפים 19סט(ג) ו-19ע(ג)(2) יעודכנו ב-15 ביולי בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד מחירי הדירות שמפרסת הלישכה לסטטיסטיקה הידוע ביום העידכון לעומת המדד כאמור הידוע בעבור החודשים אפריל מאי 2018.

  (2) הסכומים הנקובים בתוספת החמישית יעודכנו ב-15 ביולי בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום העידכון לעומת מדד כאמור הידוע ביולי של השנה הקודמת.

  (ב) החשב הכללי במשרד האוצר יפרסם את הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר.