חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
לתחילת העמוד

פרק ג': עקרונות כלליים

לתחילת העמוד 6. עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים
  • (א) מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו -

    1. תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;

    2. במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות הענין כאמור בחוק זה;

    3. לגבי זכויות ושירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי - באיכות נאותה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של האדם, והכל במסגרת מקורות המימון העובדים לרשות הגוף הציבורי.

    (ב) בטל.

לתחילת העמוד 7. קביעת זכאות
  • בדיקה או בירור שמטרתם לקבוע זכאותו של אדם לזכויות או לשירותים מחמת מוגבלתו, ייערכו תוך התחשבות מרבית במהלך חייו התקין.