חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ב': פרשנות

לתחילת העמוד פרק ב': פרשנות
לתחילת העמוד 5. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אדם עם מוגבלות" - אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;

  "ארגון עובדים יציג" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "גוף ציבורי" - אחד מאלה:

  (1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

  (2) הכנסת;

  (3) צה"ל;

  (4) משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;

  (5) רשות מקומית;

  (6) תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי כאמור בפסקה (1), רשות מקומית כאמור בפסקה (5) או בידי שניהם;

  (7) תאגיד שהוקם בחוק;

  (8) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור;

  (9) ההסתדרות הציונית העולמית;

  (10) הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

  (11) גוף אחר, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), שקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

  "הנציב" - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמונה לפי הוראות סעיף 22;

  "נציבות" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו' לחוק זה.