חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986
לתחילת העמוד 1. מנוחה
 • (א) לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית עובדת ליתן הסכמתה בכתב למנוחה קצרה מ-12 שעות, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

לתחילת העמוד 2. תנאים נוספים
 • במקום עבודה בו עובדים במשמרות יספק המעביד לעובדת בלילה -

  (1) אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה ואין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;

  (2) משקה חם בעת ההפסקה;

  (3) מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה.

לתחילת העמוד 3. תחולה
 • הוראות תקנות אלה לא יחולו במקומות, בשירותים, בעבודות ובתפקידים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק.