חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אישה בגיל הפוריות" - אישה שטרם מלאו לה 45 שנים;

  "בית ספר" - בית ספר שבו ניתן חינוך שיטתי ל-10 ילדים או יותר עד גיל 12 ועד בכלל;

  "מוסד חינוכי" - בית ספר, גן ילדים, מעון יום לילדים בגיל הרך;

  "מוסד רפואי" - בית חולים, מרפאה, מעבדה מיקרוביולוגית ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב);

  "מעביד" - לרבות מעסיק בפועל כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, ולרבות מוסדות המכשירים נשים לעבודה במוסד חינוכי או רפואי;

  "עובדת" - לרבות סטודנטית ומתמחה השוהות במוסד חינוכי או רפואי במסגרת לימודיהן.

לתחילת העמוד 2. עבודות מסוכנות בגיל הפוריות
 • אישה בגיל הפוריות העובדת או המועמדת לעבוד במוסד חינוכי או רפואי -

  (1) יידע אותה המעביד כי בשל אופי מקום עבודתה קיים סיכון מוגבר שתידבק באדמת (rubella), וכי אם תחלה באדמת בזמן הריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר, ויפנה אותה לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) המופעלת על ידי משרד הבריאות (להלן - טיפת חלב);

  (2) מצאה טיפת חלב כי אין בידי האישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת (להלן - החיסון) תמליץ לה על קבלת החיסון; החיסון יינתן בתחנות טיפת חלב שמפעיל משרד הבריאות;

  (3) אישה אשר חוסנה, כאמור בפסקה (2), תקבל מטיפת חלב אישור רפואי על קבלת החיסון; טיפת חלב תתעד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי.

  (4) סירבה האישה לקבל את החיסון תחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון לפי התוספת הראשונה, אשר יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים או עד הגיע האישה לגיל 53 שנים, לפי המאוחר.

לתחילת העמוד 3. עבודות אסורות לאישה בגיל הפוריות
 • לא תועבד אישה בגיל פוריות במקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט (etretinate), ובמקום עבודה שבו האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר המפורט בתוספת השניה בריכוזים העולים על אלה הנקובים בה.

לתחילת העמוד 4. חובת יידוע בדבר הריון
 • עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות השלישית עד החמישית או העובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון, בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה; העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר הריונה.

לתחילת העמוד 5. הגבלת העבדה בתקופת הריון
 • נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה -

  (1) בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית;

  (2) בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בה;

  הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה;

  (3) בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

לתחילת העמוד 6. היעדרות מעבודה בתקופת הריון
 • נאסרה עבודת אישה בהתאם להוראות תקנה 5, ולא נמצאה בעבורה עבודה חלופית מתאימה אצל מעבידה, יינתן בידה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991.

לתחילת העמוד 7. חובת יידוע בתקופת הנקה
 • עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית והיא מניקה, תודיע למעבידה על היותה מניקה.

לתחילת העמוד 8. הגבלות העסקה בתקופת הנקה
 • הודיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה 7 ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.

לתחילת העמוד 9. הצגת התקנות וחובת יידוע
 • מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות, באחד ממקומות העבודה המפורטים להלן, חייב להציג תקנות אלה במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו ולציין את גורמי הסיכון הקיימים באותו מקום עבודה:

  (1) מוסד חינוכי או רפואי;

  (2) מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט;

  (3) מקום עבודה שבו מייצרים או מכינים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השניה עד החמישית;

  (4) מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות חום גוף מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

לתחילת העמוד 10. ביטול
 • תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התש"ם-1979 - בטלות.

לתחילת העמוד 11. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (תקנה 2(4))

  טופס סירוב לקבלת חיסון נגד אדמת (rubella)

  אני החתומה מטה מצהירה בזה כי ביום ............ הסביר/ה לי ד"ר/אחות מוסמכת ............ כי בשל אופי מקום עבודתי קיים סיכון מוגבר שאידבק באדמת וכי אם אחלה במחלה האמורה בזמן הריון, הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר ולגרום לו למומים מולדים כגון ליקויי ראיה, ליקויי שמיעה, פגיעה במערכת העצבים המרכזית ופגיעה בלב.

  קיבלתי הסברים כמפורט לעיל ואינני מעוניינת לקבל חיסון נגד אדמת.

  ..................... .................... ....................
  שם ומשפחה        מס' זהות        חתימה

  שם נותן ההסבר ................

  חתימת נותן ההסבר ...................

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • תקנות 3, 7, 8, 9) ריכוז באוויר

  1. עופרת ונגזרותיה (0.05 mg/m3 )lead and derivatives|

  2. קדמיום ונגזרותיו (0.005 mg/m3 )cadmium and derivatives

  3. כספית אורגנית ונגזרותיה (0.005 mg/m3 organic mercury and derivatives)

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • (תקנות 4, 5, 7, 8 ו-9)

  1. ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (arsenic and inorganic derivatives);

  2. בנזן (benzene);

  3. וורפרין (warfarin);

  4. תלידומיד (thalidomide);

  5. דיאתיל סטילבסטרול (diethylstilbestrol);

  6. תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:

  (1) אנתרציקלינים (anthracyclines);
  (2) אפיפודופילוטוקסינים (epipodophyllotoxins);
  (3) וינקא-אלקלואידים (vinca alkaloids);
  (4) אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (fluorouracil); תיוגואנין (thioguanine); מתוטרקסאט (methotrexate);
  (5) אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין (mechlorethamine); ציקלופוספאמיד (cyclophosphamide);
  7. אתיל ניטרוזו אוריאה (ethylnitrosourea);

  8. ביפנילים פוליכלוריניים (polychlorinated biphenils);

  9. רטינואידים לרבות איזורטינואידים (retinoids-isoretinoids).

לתחילת העמוד תוספת רביעית
 • (תקנות 4, 5, 7, 8 ו-9)

  1. ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (arsenic and inorganic derivatives);

  2. בנזן (benzene);

  3. תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים בצורתם הנוזלית, לרבות:

  (1) אנתרציקלינים (anthracyclines);
  (2) אפיפודופילוטוקסינים (epipodophyllotoxins);
  (3) וינקא-אלקלואידים (vinca alkaloids);
  (4) אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (fluorouracil); תיוגואנין (thioguanine); מתוטרקסאט (methotrexate);
  (5) אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין (mechlorethamine); ציקלופוספאמיד (cyclophosphamide);

  4. אתיל ניטרוזו אוריאה (ethylnitrosourea);

  5. ביפנילים פוליכלוריניים (polychlorinated biphenils);

לתחילת העמוד תוספת חמישית
 • תקנות 4, 5, 7, 8 ו-9)

  שם הגורם המזיק ריכוז באוויר

  1. אתילן אוקסיד 0.75 ethylene-oxide חל"מ

  2. ויניל-כלוריד 0.75 vinyl chloride חל"מ

   

לתחילת העמוד תוספת שישית
 • תקנה 8)

  הצהרה

  אני החתומה מטה מצהירה בזה כדלקמן:

  (א) אני עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 (להלן - התקנות), בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן, או לחומרים המפורטים בתוספת השליישת או הרביעית לתקנות (להלן - החומרים);

  (ב) ילדתי ביום ............. ואני מניקה את ילדי; אני מתחייבת להודיע למעבידי אם אפסיק להיניק את ילדי.

  (ג) ידוע לי שכל עוד אני מניקה אסורה עבודתי עם החומרים בהתאם לתקנות.

  ............     ............      ............   ............
  תאריך    שם ומשפחה    מס' זהות      חתימה