חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד המבקש להיעדר מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה על כך לפני תחילת העדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 7(ד1)(2) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שנוסחו מובא בתוספת.

לתחילת העמוד 2. אישור רפואי
 • עובד כאמור בתקנה 1, שילדו נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת זוגו - יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

לתחילת העמוד 3. תקופת ההודעה
 • עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד1) לחוק, אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2, זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי כאמור בתקנה 2.

לתחילת העמוד 4. שמירת הוראות
 • חלה לגבי עובדת, על-פי ההוראות הנהוגות במקום העבודה, חובת מתן הודעה מוקדמת בדבר היעדרותה מהעבודה מכח סעיף 7(ד) לחוק, ותקופת ההודעה עולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד לענין העדרותו מהעבודה מכח סעיף 7 (ד1) לחוק.

 • (תקנה 1)

  הצהרה

  לענין היעדרות עובד מעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק).

  (1)      אני הח"מ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                    שם משפחה ופרטי                                ת"ז

  ………………………………………………………………………………………………………………

                             מען

             מודיע בזה, כי אעדר מעבודתי מכח סעיף 7(ד1) לחוק מיום ………………………… עד יום …………………………. 

  (2)      פרטי הרך הנולד או המאומץ …………………………………………………………

                                                     שם פרטי ומשפחה                  ת"ז

             ……………………………………………………………………………………………………

                                                  מען

  הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך - עבור לסעיף (8).

  לענין זה, אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

  (3)      פרטי המעביד של בת הזוג  …………………………………………………………………………

                                            שמו.................................................................. שם העסק או מקום העבודה

  …………………………………………………………………………………………………………………

                                  מען

  (4)      בת הזוג ……………………………………………………………………………………………………………………

                                   שם פרטי ומשפחה                                         ת"ז

             …………………………………………………………………………………………………………………

                                                   מען

   

  הועסקה כעובדת במקום העבודה האמור לעיל, במשך ששה חודשים לפני תחילת ההעדרות מעבודה, כאמור בסעיף (1) לטופס.

  (5)  (א)   בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, או*

  (ב)  בת הזוג נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס מיום …………………………  עד יום …………………………

  (6)  העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג, לפי הפרטים שבסעיף (3) לטופס ביום …………………………   

  (7)  אנו מצהירים כי כאשר אחד מאתנו ייעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד) או (ד1) לחוק, לפי הענין, לא ייעדר השני מכח הסעיף האמור.

  (8)  אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלת בת זוגי (מצ"ב אישור רפואי).

  ……………………………………………………………………………………………

  תאריך              חתימת בן הזוג                חתימת בת הזוג