חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
לתחילת העמוד 1. הגדרה
  • בתקנות אלה "סדרה טיפולית" - סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור.

לתחילת העמוד 2. תקופת היעדרות של העובדת
  • תקופת היעדרות של עובדת לעניין פסקה (4) לסעיף 7(ג) לחוק, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:

    (1) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - שישה עשר ימים;

    (2) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים - עשרים ימים.

לתחילת העמוד 3. תקופת היעדרות של עובד
  • תקופת היעדרות של עובד לענין סעיף 7(ג1) לחוק, לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.