חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), התשע"ד-2014

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), התשע"ד-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בתקנות אלה -

    "אם נושאת" - כהגדרתה בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996;


    "אם שהסכימה לאימוץ" - אם שהסכימה לכך שילדה יאומץ לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981.

לתחילת העמוד 2. הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה
  • (א) הודעה של עובדת שהיא אם נושאת או של עובדת שהיא אם שהסכימה לאימוץ, על הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, לפי הוראות סעיף 6(ה) לחוק, תימסר לידי מעבידה, לא יאוחר מתום ארבעה עשר הימים שבתכוף לאחר הלידה, בצירוף אישור מאת רופא, כאמור בסעיף 6(ה) שבחוק.


    (ב) הודעה של עובדת כאמור בתקנת משנה (א), תוגש בכתב ויצוין בה המועד שבו בכוונתה לסיים את חופשת הלידה.