חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הארכת חופשת לידה או פיצולה
 • (א) עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים או עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, ובחרה -|

  1. להאריך את חופשת הלידה שלה לפי סעיף 6(ב1)(1) או סעיף 6(ד)(1) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה;

  2. לפצל את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ב1)(2) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה; עלתה תקופת האשפוז על שלושה שבועות תמסור העובדת את ההודעה כאמור שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה.

  (א1) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה.

  (ב) נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנת משנה (א), או (א1) תמסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

לתחילת העמוד 2. מסירת הודעה
 • מסירת הודעה כאמור בתקנה 1 תהיה בכתב, בצירוף אישור על תקופת האשפוז של העובדת או של הילד, לפי הענין, מאת בית החולים או רופא מטעמו.

לתחילת העמוד 3. ביטול
 • תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), התשל"ד-1974, ותקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת), התש"ן-1990 - בטלות, ככל שהן חלות על לידה שאירעה לפני יום התחילה.

לתחילת העמוד 4. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1 ביוני 1999) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על לידה שאירעה ביום התחילה ולאחריו.