חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב הליך אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב הליך אימוץ בין–ארצי), התשע"ד-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אימוץ בין–ארצי" - כמשמעותו לפי סעיף 28א לחוק אימוץ ילדים;

  "הודעה על כוונה לאמץ" - כהגדרתה בסעיף 9ד(א) לחוק;

  "הורה הממתין לאימוץ בין–ארצי" - עובדת או עובד שמסרו הודעה על כוונה לאמץ וניתן לגביהם אישור, כאמור בסעיף 9ד(ב)(5)(ב), מאת הרשות המרכזית;

  "הרשות המרכזית" - כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק אימוץ ילדים;

  "חוק אימוץ ילדים" - חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

  "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "עמותה מוכרת" - כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק אימוץ ילדים;

  "תקופה מוגנת" - תקופה כאמור בסעיף 9ד(ב)(5)(א) לחוק.

לתחילת העמוד 2. הודעה על הארכת התקופה המוגנת
 • (א) הודעה של הורה הממתין לאימוץ בין-ארצי, ולפיה בכוונתו לממש את זכותו להאריך את התקופה המוגנת, לפי הוראות סעיף 9ד(ב)(5)(ב) לחוק, תימסר לידי מעבידו 14 ימים לפחות לפני תום תשעה חודשים מהמועד שבו קיבל הודעה מאת עמותה מוכרת, שלפיה נמצא במדינת חוץ ילד המתאים לאימוץ בידו; אם הורה כאמור עובד אצל קבלן כוח אדם, יימסר העתק של ההודעה האמורה לידיו ולידי המעסיק בפועל.


  (ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בכתב, בנוסח הערוך לפי הטופס שבתוספת, בצירוף אישור, כאמור בסעיף 9ד(ב)(5)(ב) לחוק, מאת הרשות המרכזית.

 • (תקנה 2)
  הודעה על הארכת התקופה המוגנת בשל עיכוב בהשלמת הליך אימוץ בין-ארצי
  לפי הוראות סעיף 9ד(ב)(5)(ב) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954


  אני החתום מטה .......................................................... .....................................
                                             שם פרטי ושם משפחה                  מס' זהות
  מודיע/ה בזה, כי הואיל ואני נמצא/ת בשלבים מתקדמים של הליך אימוץ בין-ארצי של ילד אשר נמצא בעבורי במדינת חוץ, שבעניינו מסרתי, ביום ......................................, הודעה על כוונה לאמץ, והואיל והשלמת ההליכים מתעכבת בשל גורמים שאינם תלויים בי, על כוונתי לממש את זכותי להארכת התקופה האמורה בסעיף 9ד(ב)(5)(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), עד יום קבלת הילד לביתי.

  מצורף אישור, כנדרש לפי הוראות סעיף 9ד(ב)(5)(ב) לחוק, מאת הרשות המרכזית.

  ..............................................          ..............................................            תאריך                                  חתימת העובד